ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد ستوده، رحیم طهماسبی، آزیتا نوروزی، (1395). بررسی تاثیر آموزش توسط رابطان بهداشتی در کاهش میزان مصرف قلیان زنان بوشهری: کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی، فصلنامه حیات، 22(1)، 50-64. magiran.com/p1552888
Ahmad Setoudeh, Rahim Tahmasebi, Azita Noroozi, (2016). Effect of Education by Health Volunteers on Reducing Water-pipe Use among Women in Bushehr: An Application of Health Belief Model, Hayat, 22(1), 50-64. magiran.com/p1552888
احمد ستوده، رحیم طهماسبی، آزیتا نوروزی، بررسی تاثیر آموزش توسط رابطان بهداشتی در کاهش میزان مصرف قلیان زنان بوشهری: کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی. فصلنامه حیات، 1395؛ 22(1): 50-64. magiran.com/p1552888
Ahmad Setoudeh, Rahim Tahmasebi, Azita Noroozi, Effect of Education by Health Volunteers on Reducing Water-pipe Use among Women in Bushehr: An Application of Health Belief Model, Hayat, 2016; 22(1): 50-64. magiran.com/p1552888
احمد ستوده، رحیم طهماسبی، آزیتا نوروزی، "بررسی تاثیر آموزش توسط رابطان بهداشتی در کاهش میزان مصرف قلیان زنان بوشهری: کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی"، فصلنامه حیات 22، شماره 1 (1395): 50-64. magiran.com/p1552888
Ahmad Setoudeh, Rahim Tahmasebi, Azita Noroozi, "Effect of Education by Health Volunteers on Reducing Water-pipe Use among Women in Bushehr: An Application of Health Belief Model", Hayat 22, no.1 (2016): 50-64. magiran.com/p1552888
احمد ستوده، رحیم طهماسبی، آزیتا نوروزی، (1395). 'بررسی تاثیر آموزش توسط رابطان بهداشتی در کاهش میزان مصرف قلیان زنان بوشهری: کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی'، فصلنامه حیات، 22(1)، صص.50-64. magiran.com/p1552888
Ahmad Setoudeh, Rahim Tahmasebi, Azita Noroozi, (2016). 'Effect of Education by Health Volunteers on Reducing Water-pipe Use among Women in Bushehr: An Application of Health Belief Model', Hayat, 22(1), pp.50-64. magiran.com/p1552888
احمد ستوده؛ رحیم طهماسبی؛ آزیتا نوروزی. "بررسی تاثیر آموزش توسط رابطان بهداشتی در کاهش میزان مصرف قلیان زنان بوشهری: کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی". فصلنامه حیات، 22 ،1 ، 1395، 50-64. magiran.com/p1552888
Ahmad Setoudeh; Rahim Tahmasebi; Azita Noroozi. "Effect of Education by Health Volunteers on Reducing Water-pipe Use among Women in Bushehr: An Application of Health Belief Model", Hayat, 22, 1, 2016, 50-64. magiran.com/p1552888
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال