ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی خوبدل، حسین جعفری، محمدرضا آخوند، (1395). بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف، مجله طب نظامی، 18(1)، 371-379. magiran.com/p1552938
Mehdi Khoobdel, Hossain Jafari, Mohammad Reza Akhoond, (2016). The Impacts of the Introduced Indian Gray Mongoose Herpestes edwardsii (Mammalia, Carnivora) on the Non-target Native Species of Abu-Musa Island, Iran, Journal of Military Medicine, 18(1), 371-379. magiran.com/p1552938
مهدی خوبدل، حسین جعفری، محمدرضا آخوند، بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف. مجله طب نظامی، 1395؛ 18(1): 371-379. magiran.com/p1552938
Mehdi Khoobdel, Hossain Jafari, Mohammad Reza Akhoond, The Impacts of the Introduced Indian Gray Mongoose Herpestes edwardsii (Mammalia, Carnivora) on the Non-target Native Species of Abu-Musa Island, Iran, Journal of Military Medicine, 2016; 18(1): 371-379. magiran.com/p1552938
مهدی خوبدل، حسین جعفری، محمدرضا آخوند، "بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف"، مجله طب نظامی 18، شماره 1 (1395): 371-379. magiran.com/p1552938
Mehdi Khoobdel, Hossain Jafari, Mohammad Reza Akhoond, "The Impacts of the Introduced Indian Gray Mongoose Herpestes edwardsii (Mammalia, Carnivora) on the Non-target Native Species of Abu-Musa Island, Iran", Journal of Military Medicine 18, no.1 (2016): 371-379. magiran.com/p1552938
مهدی خوبدل، حسین جعفری، محمدرضا آخوند، (1395). 'بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف'، مجله طب نظامی، 18(1)، صص.371-379. magiran.com/p1552938
Mehdi Khoobdel, Hossain Jafari, Mohammad Reza Akhoond, (2016). 'The Impacts of the Introduced Indian Gray Mongoose Herpestes edwardsii (Mammalia, Carnivora) on the Non-target Native Species of Abu-Musa Island, Iran', Journal of Military Medicine, 18(1), pp.371-379. magiran.com/p1552938
مهدی خوبدل؛ حسین جعفری؛ محمدرضا آخوند. "بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف". مجله طب نظامی، 18 ،1 ، 1395، 371-379. magiran.com/p1552938
Mehdi Khoobdel; Hossain Jafari; Mohammad Reza Akhoond. "The Impacts of the Introduced Indian Gray Mongoose Herpestes edwardsii (Mammalia, Carnivora) on the Non-target Native Species of Abu-Musa Island, Iran", Journal of Military Medicine, 18, 1, 2016, 371-379. magiran.com/p1552938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال