ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدا امیریان، علی اصغر جعفر زاده، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی گلزاری نژاد، مسلم ثروتی، (1395). کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا، فصلنامه دانش آب و خاک، 26(1)، 273-290. magiran.com/p1553162
F. Amirian, Aa Jafarzadeh, F. Shahbazi, Ma Ghorbani Golzari Nejad, M. Servati, (2016). Application of the Fuzzy Sets Theory and FAO Method on Suitability and Clustering of Land Units in Marand region for Sunflower and Canola Products, , 26(1), 273-290. magiran.com/p1553162
فریدا امیریان، علی اصغر جعفر زاده، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی گلزاری نژاد، مسلم ثروتی، کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا. فصلنامه دانش آب و خاک، 1395؛ 26(1): 273-290. magiran.com/p1553162
F. Amirian, Aa Jafarzadeh, F. Shahbazi, Ma Ghorbani Golzari Nejad, M. Servati, Application of the Fuzzy Sets Theory and FAO Method on Suitability and Clustering of Land Units in Marand region for Sunflower and Canola Products, , 2016; 26(1): 273-290. magiran.com/p1553162
فریدا امیریان، علی اصغر جعفر زاده، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی گلزاری نژاد، مسلم ثروتی، "کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا"، فصلنامه دانش آب و خاک 26، شماره 1 (1395): 273-290. magiran.com/p1553162
F. Amirian, Aa Jafarzadeh, F. Shahbazi, Ma Ghorbani Golzari Nejad, M. Servati, "Application of the Fuzzy Sets Theory and FAO Method on Suitability and Clustering of Land Units in Marand region for Sunflower and Canola Products", 26, no.1 (2016): 273-290. magiran.com/p1553162
فریدا امیریان، علی اصغر جعفر زاده، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی گلزاری نژاد، مسلم ثروتی، (1395). 'کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا'، فصلنامه دانش آب و خاک، 26(1)، صص.273-290. magiran.com/p1553162
F. Amirian, Aa Jafarzadeh, F. Shahbazi, Ma Ghorbani Golzari Nejad, M. Servati, (2016). 'Application of the Fuzzy Sets Theory and FAO Method on Suitability and Clustering of Land Units in Marand region for Sunflower and Canola Products', , 26(1), pp.273-290. magiran.com/p1553162
فریدا امیریان؛ علی اصغر جعفر زاده؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی گلزاری نژاد؛ مسلم ثروتی. "کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا". فصلنامه دانش آب و خاک، 26 ،1 ، 1395، 273-290. magiran.com/p1553162
F. Amirian; Aa Jafarzadeh; F. Shahbazi; Ma Ghorbani Golzari Nejad; M. Servati. "Application of the Fuzzy Sets Theory and FAO Method on Suitability and Clustering of Land Units in Marand region for Sunflower and Canola Products", , 26, 1, 2016, 273-290. magiran.com/p1553162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال