ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید صمدیان فرد، محمدتقی ستاری، (1395). مدلسازی ضریب اصطکاک جریان در لوله های آبیاری با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و مقایسه عملکرد آنها با روابط تجربی، فصلنامه دانش آب و خاک، 26(2)، 45-57. magiran.com/p1553234
S. Samadianfard, Mt Sattari, (2016). Modeling of Flow Friction Factor in Irrigation Pipes using Machine Learning Methods and Comparing with Empirical Equations, , 26(2), 45-57. magiran.com/p1553234
سعید صمدیان فرد، محمدتقی ستاری، مدلسازی ضریب اصطکاک جریان در لوله های آبیاری با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و مقایسه عملکرد آنها با روابط تجربی. فصلنامه دانش آب و خاک، 1395؛ 26(2): 45-57. magiran.com/p1553234
S. Samadianfard, Mt Sattari, Modeling of Flow Friction Factor in Irrigation Pipes using Machine Learning Methods and Comparing with Empirical Equations, , 2016; 26(2): 45-57. magiran.com/p1553234
سعید صمدیان فرد، محمدتقی ستاری، "مدلسازی ضریب اصطکاک جریان در لوله های آبیاری با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و مقایسه عملکرد آنها با روابط تجربی"، فصلنامه دانش آب و خاک 26، شماره 2 (1395): 45-57. magiran.com/p1553234
S. Samadianfard, Mt Sattari, "Modeling of Flow Friction Factor in Irrigation Pipes using Machine Learning Methods and Comparing with Empirical Equations", 26, no.2 (2016): 45-57. magiran.com/p1553234
سعید صمدیان فرد، محمدتقی ستاری، (1395). 'مدلسازی ضریب اصطکاک جریان در لوله های آبیاری با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و مقایسه عملکرد آنها با روابط تجربی'، فصلنامه دانش آب و خاک، 26(2)، صص.45-57. magiran.com/p1553234
S. Samadianfard, Mt Sattari, (2016). 'Modeling of Flow Friction Factor in Irrigation Pipes using Machine Learning Methods and Comparing with Empirical Equations', , 26(2), pp.45-57. magiran.com/p1553234
سعید صمدیان فرد؛ محمدتقی ستاری. "مدلسازی ضریب اصطکاک جریان در لوله های آبیاری با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و مقایسه عملکرد آنها با روابط تجربی". فصلنامه دانش آب و خاک، 26 ،2 ، 1395، 45-57. magiran.com/p1553234
S. Samadianfard; Mt Sattari. "Modeling of Flow Friction Factor in Irrigation Pipes using Machine Learning Methods and Comparing with Empirical Equations", , 26, 2, 2016, 45-57. magiran.com/p1553234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال