به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریا کمالی، رضا عرفانزاده، سیدحمزه کهنوج، (1395). ارزیابی درصد پروتئین خام گونه های مراتع بیابانی در دو مرحله فنولوژیکی و مقایسه آن با حد بحرانی پروتئین مورد نیاز دام (مطالعه موردی: کهنوج، استان کرمان)، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 23(1)، 14-22. magiran.com/p1553750
Parya Kamali, Reza Erfanzadeh, Seyed Hamzeh Kahnoooj, (2016). Evaluation of crude protein of dry rangeland species in two phenologocal stages and comparing with critical limit needing for native animal (case study: Kahnuj, Kerman province), Iranian Journal of Range and Desert Research, 23(1), 14-22. magiran.com/p1553750
پریا کمالی، رضا عرفانزاده، سیدحمزه کهنوج، ارزیابی درصد پروتئین خام گونه های مراتع بیابانی در دو مرحله فنولوژیکی و مقایسه آن با حد بحرانی پروتئین مورد نیاز دام (مطالعه موردی: کهنوج، استان کرمان). فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1395؛ 23(1): 14-22. magiran.com/p1553750
Parya Kamali, Reza Erfanzadeh, Seyed Hamzeh Kahnoooj, Evaluation of crude protein of dry rangeland species in two phenologocal stages and comparing with critical limit needing for native animal (case study: Kahnuj, Kerman province), Iranian Journal of Range and Desert Research, 2016; 23(1): 14-22. magiran.com/p1553750
پریا کمالی، رضا عرفانزاده، سیدحمزه کهنوج، "ارزیابی درصد پروتئین خام گونه های مراتع بیابانی در دو مرحله فنولوژیکی و مقایسه آن با حد بحرانی پروتئین مورد نیاز دام (مطالعه موردی: کهنوج، استان کرمان)"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 23، شماره 1 (1395): 14-22. magiran.com/p1553750
Parya Kamali, Reza Erfanzadeh, Seyed Hamzeh Kahnoooj, "Evaluation of crude protein of dry rangeland species in two phenologocal stages and comparing with critical limit needing for native animal (case study: Kahnuj, Kerman province)", Iranian Journal of Range and Desert Research 23, no.1 (2016): 14-22. magiran.com/p1553750
پریا کمالی، رضا عرفانزاده، سیدحمزه کهنوج، (1395). 'ارزیابی درصد پروتئین خام گونه های مراتع بیابانی در دو مرحله فنولوژیکی و مقایسه آن با حد بحرانی پروتئین مورد نیاز دام (مطالعه موردی: کهنوج، استان کرمان)'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 23(1)، صص.14-22. magiran.com/p1553750
Parya Kamali, Reza Erfanzadeh, Seyed Hamzeh Kahnoooj, (2016). 'Evaluation of crude protein of dry rangeland species in two phenologocal stages and comparing with critical limit needing for native animal (case study: Kahnuj, Kerman province)', Iranian Journal of Range and Desert Research, 23(1), pp.14-22. magiran.com/p1553750
پریا کمالی؛ رضا عرفانزاده؛ سیدحمزه کهنوج. "ارزیابی درصد پروتئین خام گونه های مراتع بیابانی در دو مرحله فنولوژیکی و مقایسه آن با حد بحرانی پروتئین مورد نیاز دام (مطالعه موردی: کهنوج، استان کرمان)". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 23 ،1 ، 1395، 14-22. magiran.com/p1553750
Parya Kamali; Reza Erfanzadeh; Seyed Hamzeh Kahnoooj. "Evaluation of crude protein of dry rangeland species in two phenologocal stages and comparing with critical limit needing for native animal (case study: Kahnuj, Kerman province)", Iranian Journal of Range and Desert Research, 23, 1, 2016, 14-22. magiran.com/p1553750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال