ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Shadi Baniasadi, Shokoufeh Baradaran Shokouhi, Payamtabarsi, Maryam Alehashem, Hossein Khalili, Fanak Fahimi, Seyed Alireza Nadji, (2016). Prevalence of HLA-B*5701 and Its Relationship with Abacavir Hypersensitivity Reaction in Iranian HIV- Infected Patients, Tanaffos Respiration Journal, 15(1), 48-52. magiran.com/p1554114
Shadi Baniasadi, Shokoufeh Baradaran Shokouhi, Payamtabarsi, Maryam Alehashem, Hossein Khalili, Fanak Fahimi, Seyed Alireza Nadji, Prevalence of HLA-B*5701 and Its Relationship with Abacavir Hypersensitivity Reaction in Iranian HIV- Infected Patients, Tanaffos Respiration Journal, 2016; 15(1): 48-52. magiran.com/p1554114
Shadi Baniasadi, Shokoufeh Baradaran Shokouhi, Payamtabarsi, Maryam Alehashem, Hossein Khalili, Fanak Fahimi, Seyed Alireza Nadji, "Prevalence of HLA-B*5701 and Its Relationship with Abacavir Hypersensitivity Reaction in Iranian HIV- Infected Patients", Tanaffos Respiration Journal 15, no.1 (2016): 48-52. magiran.com/p1554114
Shadi Baniasadi, Shokoufeh Baradaran Shokouhi, Payamtabarsi, Maryam Alehashem, Hossein Khalili, Fanak Fahimi, Seyed Alireza Nadji, (2016). 'Prevalence of HLA-B*5701 and Its Relationship with Abacavir Hypersensitivity Reaction in Iranian HIV- Infected Patients', Tanaffos Respiration Journal, 15(1), pp.48-52. magiran.com/p1554114
Shadi Baniasadi; Shokoufeh Baradaran Shokouhi; Payamtabarsi; Maryam Alehashem; Hossein Khalili; Fanak Fahimi; Seyed Alireza Nadji. "Prevalence of HLA-B*5701 and Its Relationship with Abacavir Hypersensitivity Reaction in Iranian HIV- Infected Patients", Tanaffos Respiration Journal, 15, 1, 2016, 48-52. magiran.com/p1554114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال