ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل ادهمی باجگیران، مریم اسماعیلی ، خاطره سیلانی، طاهره صادقی، (1395). بررسی مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد " کتبی" و " کتبی شفاهی" در ارزیابی تکوینی بر مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه، مجله آموزش پرستاری، 5(2)، 1. magiran.com/p1554653
A. Adhami Bajgiran, M. Esmaeili, Kh Seilany, T. Sadeghi, (2016). The Effect of Two Kinds of Feedback " written" and " oral written" on Formative Assessment on Arterial Blood Gas Interpretation Skills of Nurses in Critical Care Nurses, Journal of Nursing Education, 5(2), 1. magiran.com/p1554653
ابوالفضل ادهمی باجگیران، مریم اسماعیلی ، خاطره سیلانی، طاهره صادقی، بررسی مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد " کتبی" و " کتبی شفاهی" در ارزیابی تکوینی بر مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه. مجله آموزش پرستاری، 1395؛ 5(2): 1. magiran.com/p1554653
A. Adhami Bajgiran, M. Esmaeili, Kh Seilany, T. Sadeghi, The Effect of Two Kinds of Feedback " written" and " oral written" on Formative Assessment on Arterial Blood Gas Interpretation Skills of Nurses in Critical Care Nurses, Journal of Nursing Education, 2016; 5(2): 1. magiran.com/p1554653
ابوالفضل ادهمی باجگیران، مریم اسماعیلی ، خاطره سیلانی، طاهره صادقی، "بررسی مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد " کتبی" و " کتبی شفاهی" در ارزیابی تکوینی بر مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه"، مجله آموزش پرستاری 5، شماره 2 (1395): 1. magiran.com/p1554653
A. Adhami Bajgiran, M. Esmaeili, Kh Seilany, T. Sadeghi, "The Effect of Two Kinds of Feedback " written" and " oral written" on Formative Assessment on Arterial Blood Gas Interpretation Skills of Nurses in Critical Care Nurses", Journal of Nursing Education 5, no.2 (2016): 1. magiran.com/p1554653
ابوالفضل ادهمی باجگیران، مریم اسماعیلی ، خاطره سیلانی، طاهره صادقی، (1395). 'بررسی مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد " کتبی" و " کتبی شفاهی" در ارزیابی تکوینی بر مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه'، مجله آموزش پرستاری، 5(2)، صص.1. magiran.com/p1554653
A. Adhami Bajgiran, M. Esmaeili, Kh Seilany, T. Sadeghi, (2016). 'The Effect of Two Kinds of Feedback " written" and " oral written" on Formative Assessment on Arterial Blood Gas Interpretation Skills of Nurses in Critical Care Nurses', Journal of Nursing Education, 5(2), pp.1. magiran.com/p1554653
ابوالفضل ادهمی باجگیران؛ مریم اسماعیلی ؛ خاطره سیلانی؛ طاهره صادقی. "بررسی مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد " کتبی" و " کتبی شفاهی" در ارزیابی تکوینی بر مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه". مجله آموزش پرستاری، 5 ،2 ، 1395، 1. magiran.com/p1554653
A. Adhami Bajgiran; M. Esmaeili; Kh Seilany; T. Sadeghi. "The Effect of Two Kinds of Feedback " written" and " oral written" on Formative Assessment on Arterial Blood Gas Interpretation Skills of Nurses in Critical Care Nurses", Journal of Nursing Education, 5, 2, 2016, 1. magiran.com/p1554653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال