ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا خلج، سید احمد پارسا، (1395). بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» در سروده های مهدی اخوان ثالث، فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 8(1)، 87-110. magiran.com/p1555139
R. Khalaj, S. Parsa, (2016). Black Similes Analysis of Composition by Mehdi Akhavan Sales, Boostan Adab, 8(1), 87-110. magiran.com/p1555139
رضا خلج، سید احمد پارسا، بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» در سروده های مهدی اخوان ثالث. فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 1395؛ 8(1): 87-110. magiran.com/p1555139
R. Khalaj, S. Parsa, Black Similes Analysis of Composition by Mehdi Akhavan Sales, Boostan Adab, 2016; 8(1): 87-110. magiran.com/p1555139
رضا خلج، سید احمد پارسا، "بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» در سروده های مهدی اخوان ثالث"، فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 8، شماره 1 (1395): 87-110. magiran.com/p1555139
R. Khalaj, S. Parsa, "Black Similes Analysis of Composition by Mehdi Akhavan Sales", Boostan Adab 8, no.1 (2016): 87-110. magiran.com/p1555139
رضا خلج، سید احمد پارسا، (1395). 'بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» در سروده های مهدی اخوان ثالث'، فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 8(1)، صص.87-110. magiran.com/p1555139
R. Khalaj, S. Parsa, (2016). 'Black Similes Analysis of Composition by Mehdi Akhavan Sales', Boostan Adab, 8(1), pp.87-110. magiran.com/p1555139
رضا خلج؛ سید احمد پارسا. "بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» در سروده های مهدی اخوان ثالث". فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)، 8 ،1 ، 1395، 87-110. magiran.com/p1555139
R. Khalaj; S. Parsa. "Black Similes Analysis of Composition by Mehdi Akhavan Sales", Boostan Adab, 8, 1, 2016, 87-110. magiran.com/p1555139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال