ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا افتخاریان، مسعود قربانپور، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، رضا قنبرپور، رمضانعلی جعفری، امیر امانی، (1395). فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان، مجله تحقیقات دامپزشکی، 10(2)، 91-96. magiran.com/p1555428
Sara Eftekharian, Masood Ghorbanpoor, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri, Reza Ghanbarpour, Ramazanali Jafari Jafari, Amir Amani, (2016). Frequency of selected virulence-associated genes in intestinal and extra-intestinal Escherichia coli isolates from chicken, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 10(2), 91-96. magiran.com/p1555428
سارا افتخاریان، مسعود قربانپور، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، رضا قنبرپور، رمضانعلی جعفری، امیر امانی، فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1395؛ 10(2): 91-96. magiran.com/p1555428
Sara Eftekharian, Masood Ghorbanpoor, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri, Reza Ghanbarpour, Ramazanali Jafari Jafari, Amir Amani, Frequency of selected virulence-associated genes in intestinal and extra-intestinal Escherichia coli isolates from chicken, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2016; 10(2): 91-96. magiran.com/p1555428
سارا افتخاریان، مسعود قربانپور، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، رضا قنبرپور، رمضانعلی جعفری، امیر امانی، "فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان"، مجله تحقیقات دامپزشکی 10، شماره 2 (1395): 91-96. magiran.com/p1555428
Sara Eftekharian, Masood Ghorbanpoor, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri, Reza Ghanbarpour, Ramazanali Jafari Jafari, Amir Amani, "Frequency of selected virulence-associated genes in intestinal and extra-intestinal Escherichia coli isolates from chicken", Iranian Journal of Veterinary Medicine 10, no.2 (2016): 91-96. magiran.com/p1555428
سارا افتخاریان، مسعود قربانپور، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، رضا قنبرپور، رمضانعلی جعفری، امیر امانی، (1395). 'فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 10(2)، صص.91-96. magiran.com/p1555428
Sara Eftekharian, Masood Ghorbanpoor, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri, Reza Ghanbarpour, Ramazanali Jafari Jafari, Amir Amani, (2016). 'Frequency of selected virulence-associated genes in intestinal and extra-intestinal Escherichia coli isolates from chicken', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 10(2), pp.91-96. magiran.com/p1555428
سارا افتخاریان؛ مسعود قربانپور؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ رضا قنبرپور؛ رمضانعلی جعفری؛ امیر امانی. "فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان". مجله تحقیقات دامپزشکی، 10 ،2 ، 1395، 91-96. magiran.com/p1555428
Sara Eftekharian; Masood Ghorbanpoor; Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri; Reza Ghanbarpour; Ramazanali Jafari Jafari; Amir Amani. "Frequency of selected virulence-associated genes in intestinal and extra-intestinal Escherichia coli isolates from chicken", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 10, 2, 2016, 91-96. magiran.com/p1555428
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال