ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، حسن مروتی، فرزاد اسدی، حمیدرضا مرادی، (1395). بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE، مجله تحقیقات دامپزشکی، 71(2)، 237-244. magiran.com/p1555461
Masood Adibmoradi, Ali Kalantari Hesari, Hassan Morovvati, Farzad Asadi, Hamid Reza Moradi, (2016). Evaluation of sperm quality in mice exposed to camphor and protective role of Vitamin E, Journal of Veterinary Research, 71(2), 237-244. magiran.com/p1555461
مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، حسن مروتی، فرزاد اسدی، حمیدرضا مرادی، بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1395؛ 71(2): 237-244. magiran.com/p1555461
Masood Adibmoradi, Ali Kalantari Hesari, Hassan Morovvati, Farzad Asadi, Hamid Reza Moradi, Evaluation of sperm quality in mice exposed to camphor and protective role of Vitamin E, Journal of Veterinary Research, 2016; 71(2): 237-244. magiran.com/p1555461
مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، حسن مروتی، فرزاد اسدی، حمیدرضا مرادی، "بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE"، مجله تحقیقات دامپزشکی 71، شماره 2 (1395): 237-244. magiran.com/p1555461
Masood Adibmoradi, Ali Kalantari Hesari, Hassan Morovvati, Farzad Asadi, Hamid Reza Moradi, "Evaluation of sperm quality in mice exposed to camphor and protective role of Vitamin E", Journal of Veterinary Research 71, no.2 (2016): 237-244. magiran.com/p1555461
مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، حسن مروتی، فرزاد اسدی، حمیدرضا مرادی، (1395). 'بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 71(2)، صص.237-244. magiran.com/p1555461
Masood Adibmoradi, Ali Kalantari Hesari, Hassan Morovvati, Farzad Asadi, Hamid Reza Moradi, (2016). 'Evaluation of sperm quality in mice exposed to camphor and protective role of Vitamin E', Journal of Veterinary Research, 71(2), pp.237-244. magiran.com/p1555461
مسعود ادیب مرادی ؛ علی کلانتری حصاری؛ حسن مروتی؛ فرزاد اسدی؛ حمیدرضا مرادی. "بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE". مجله تحقیقات دامپزشکی، 71 ،2 ، 1395، 237-244. magiran.com/p1555461
Masood Adibmoradi; Ali Kalantari Hesari; Hassan Morovvati; Farzad Asadi; Hamid Reza Moradi. "Evaluation of sperm quality in mice exposed to camphor and protective role of Vitamin E", Journal of Veterinary Research, 71, 2, 2016, 237-244. magiran.com/p1555461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال