ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حانیه صالح آبادی، آتنا قادری، محسن نظری، محمدحسن کیهانی، (1395). مدلسازی نفوذ سیال با نسبت چگالی بالا در بستر متخلخل لایه ای به کمک معادلات حالت با روش شبکه بولتزمن، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 48(1)، 65. magiran.com/p1555984
Mohsen Nazari, (2016). Simulation of fluid penetration with high density ratio in layered porous media with lattice Boltzmann model by using equations of state, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 48(1), 65. magiran.com/p1555984
حانیه صالح آبادی، آتنا قادری، محسن نظری، محمدحسن کیهانی، مدلسازی نفوذ سیال با نسبت چگالی بالا در بستر متخلخل لایه ای به کمک معادلات حالت با روش شبکه بولتزمن. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1395؛ 48(1): 65. magiran.com/p1555984
Mohsen Nazari, Simulation of fluid penetration with high density ratio in layered porous media with lattice Boltzmann model by using equations of state, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2016; 48(1): 65. magiran.com/p1555984
حانیه صالح آبادی، آتنا قادری، محسن نظری، محمدحسن کیهانی، "مدلسازی نفوذ سیال با نسبت چگالی بالا در بستر متخلخل لایه ای به کمک معادلات حالت با روش شبکه بولتزمن"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 48، شماره 1 (1395): 65. magiran.com/p1555984
Mohsen Nazari, "Simulation of fluid penetration with high density ratio in layered porous media with lattice Boltzmann model by using equations of state", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 48, no.1 (2016): 65. magiran.com/p1555984
حانیه صالح آبادی، آتنا قادری، محسن نظری، محمدحسن کیهانی، (1395). 'مدلسازی نفوذ سیال با نسبت چگالی بالا در بستر متخلخل لایه ای به کمک معادلات حالت با روش شبکه بولتزمن'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 48(1)، صص.65. magiran.com/p1555984
Mohsen Nazari, (2016). 'Simulation of fluid penetration with high density ratio in layered porous media with lattice Boltzmann model by using equations of state', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 48(1), pp.65. magiran.com/p1555984
حانیه صالح آبادی؛ آتنا قادری؛ محسن نظری؛ محمدحسن کیهانی. "مدلسازی نفوذ سیال با نسبت چگالی بالا در بستر متخلخل لایه ای به کمک معادلات حالت با روش شبکه بولتزمن". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 48 ،1 ، 1395، 65. magiran.com/p1555984
Mohsen Nazari. "Simulation of fluid penetration with high density ratio in layered porous media with lattice Boltzmann model by using equations of state", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 48, 1, 2016, 65. magiran.com/p1555984
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال