ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم دوست زاده، قربان همتی علمدارلو، ستاره شجاعی، (1395). اثربخشی مداخله ی بهنگام خانواده- محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی، فصلنامه سلامت روان کودک، 3(1)، 81. magiran.com/p1556154
Maryam Doostzade, Ghorban Hemmati Alamdarloo , Setareh Shojaee, (2016). The Effectiveness of Family-Centered Early Intervention on Stress Symptoms of Mothers of Children with Hearing Impairment, Quarterly Journal of Child Mental Health, 3(1), 81. magiran.com/p1556154
مریم دوست زاده، قربان همتی علمدارلو، ستاره شجاعی، اثربخشی مداخله ی بهنگام خانواده- محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی. فصلنامه سلامت روان کودک، 1395؛ 3(1): 81. magiran.com/p1556154
Maryam Doostzade, Ghorban Hemmati Alamdarloo , Setareh Shojaee, The Effectiveness of Family-Centered Early Intervention on Stress Symptoms of Mothers of Children with Hearing Impairment, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2016; 3(1): 81. magiran.com/p1556154
مریم دوست زاده، قربان همتی علمدارلو، ستاره شجاعی، "اثربخشی مداخله ی بهنگام خانواده- محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی"، فصلنامه سلامت روان کودک 3، شماره 1 (1395): 81. magiran.com/p1556154
Maryam Doostzade, Ghorban Hemmati Alamdarloo , Setareh Shojaee, "The Effectiveness of Family-Centered Early Intervention on Stress Symptoms of Mothers of Children with Hearing Impairment", Quarterly Journal of Child Mental Health 3, no.1 (2016): 81. magiran.com/p1556154
مریم دوست زاده، قربان همتی علمدارلو، ستاره شجاعی، (1395). 'اثربخشی مداخله ی بهنگام خانواده- محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی'، فصلنامه سلامت روان کودک، 3(1)، صص.81. magiran.com/p1556154
Maryam Doostzade, Ghorban Hemmati Alamdarloo , Setareh Shojaee, (2016). 'The Effectiveness of Family-Centered Early Intervention on Stress Symptoms of Mothers of Children with Hearing Impairment', Quarterly Journal of Child Mental Health, 3(1), pp.81. magiran.com/p1556154
مریم دوست زاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ ستاره شجاعی. "اثربخشی مداخله ی بهنگام خانواده- محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی". فصلنامه سلامت روان کودک، 3 ،1 ، 1395، 81. magiran.com/p1556154
Maryam Doostzade; Ghorban Hemmati Alamdarloo ; Setareh Shojaee. "The Effectiveness of Family-Centered Early Intervention on Stress Symptoms of Mothers of Children with Hearing Impairment", Quarterly Journal of Child Mental Health, 3, 1, 2016, 81. magiran.com/p1556154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال