ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه طاهر، ملیحه طاهر، عباسعلی حسین خانزاده، آرزو مجرد، (1395). مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده، فصلنامه سلامت روان کودک، 3(1)، 53. magiran.com/p1556159
Mahboobe Taher, Malihe Taher, Abbas Ali Hossein Khanzadeh, Arezoo Mojarrad, (2016). Analytical Study of Early Maladaptive Schemas in Abused children, Quarterly Journal of Child Mental Health, 3(1), 53. magiran.com/p1556159
محبوبه طاهر، ملیحه طاهر، عباسعلی حسین خانزاده، آرزو مجرد، مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده. فصلنامه سلامت روان کودک، 1395؛ 3(1): 53. magiran.com/p1556159
Mahboobe Taher, Malihe Taher, Abbas Ali Hossein Khanzadeh, Arezoo Mojarrad, Analytical Study of Early Maladaptive Schemas in Abused children, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2016; 3(1): 53. magiran.com/p1556159
محبوبه طاهر، ملیحه طاهر، عباسعلی حسین خانزاده، آرزو مجرد، "مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده"، فصلنامه سلامت روان کودک 3، شماره 1 (1395): 53. magiran.com/p1556159
Mahboobe Taher, Malihe Taher, Abbas Ali Hossein Khanzadeh, Arezoo Mojarrad, "Analytical Study of Early Maladaptive Schemas in Abused children", Quarterly Journal of Child Mental Health 3, no.1 (2016): 53. magiran.com/p1556159
محبوبه طاهر، ملیحه طاهر، عباسعلی حسین خانزاده، آرزو مجرد، (1395). 'مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده'، فصلنامه سلامت روان کودک، 3(1)، صص.53. magiran.com/p1556159
Mahboobe Taher, Malihe Taher, Abbas Ali Hossein Khanzadeh, Arezoo Mojarrad, (2016). 'Analytical Study of Early Maladaptive Schemas in Abused children', Quarterly Journal of Child Mental Health, 3(1), pp.53. magiran.com/p1556159
محبوبه طاهر؛ ملیحه طاهر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ آرزو مجرد. "مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده". فصلنامه سلامت روان کودک، 3 ،1 ، 1395، 53. magiran.com/p1556159
Mahboobe Taher; Malihe Taher; Abbas Ali Hossein Khanzadeh; Arezoo Mojarrad. "Analytical Study of Early Maladaptive Schemas in Abused children", Quarterly Journal of Child Mental Health, 3, 1, 2016, 53. magiran.com/p1556159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال