ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید کماسی، مژگان سعیدی، ارسلان نادری پور، شعبان مرادی، سیاوش سیلمانی، پریا مژگانی، (1395). بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان مراجعه کننده به واحد بازتوانی قلبی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، 31-38. magiran.com/p1556272
Saeid Komasi, Mozhgan Saeidi, Arsalan Naderipour, Shaban Moradi, Syavash Soleymani, Parya Mozhgani, (2016). The Study of Psychological Risk Factors in Men and Women Referral to Cardiac Rehabilitation Unit in Kermanshah Imam Ali Hospital, 2013, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), 31-38. magiran.com/p1556272
سعید کماسی، مژگان سعیدی، ارسلان نادری پور، شعبان مرادی، سیاوش سیلمانی، پریا مژگانی، بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان مراجعه کننده به واحد بازتوانی قلبی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه. فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1395؛ 5(1): 31-38. magiran.com/p1556272
Saeid Komasi, Mozhgan Saeidi, Arsalan Naderipour, Shaban Moradi, Syavash Soleymani, Parya Mozhgani, The Study of Psychological Risk Factors in Men and Women Referral to Cardiac Rehabilitation Unit in Kermanshah Imam Ali Hospital, 2013, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 2016; 5(1): 31-38. magiran.com/p1556272
سعید کماسی، مژگان سعیدی، ارسلان نادری پور، شعبان مرادی، سیاوش سیلمانی، پریا مژگانی، "بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان مراجعه کننده به واحد بازتوانی قلبی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه"، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 5، شماره 1 (1395): 31-38. magiran.com/p1556272
Saeid Komasi, Mozhgan Saeidi, Arsalan Naderipour, Shaban Moradi, Syavash Soleymani, Parya Mozhgani, "The Study of Psychological Risk Factors in Men and Women Referral to Cardiac Rehabilitation Unit in Kermanshah Imam Ali Hospital, 2013", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 5, no.1 (2016): 31-38. magiran.com/p1556272
سعید کماسی، مژگان سعیدی، ارسلان نادری پور، شعبان مرادی، سیاوش سیلمانی، پریا مژگانی، (1395). 'بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان مراجعه کننده به واحد بازتوانی قلبی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه'، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، صص.31-38. magiran.com/p1556272
Saeid Komasi, Mozhgan Saeidi, Arsalan Naderipour, Shaban Moradi, Syavash Soleymani, Parya Mozhgani, (2016). 'The Study of Psychological Risk Factors in Men and Women Referral to Cardiac Rehabilitation Unit in Kermanshah Imam Ali Hospital, 2013', Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), pp.31-38. magiran.com/p1556272
سعید کماسی؛ مژگان سعیدی؛ ارسلان نادری پور؛ شعبان مرادی؛ سیاوش سیلمانی؛ پریا مژگانی. "بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان مراجعه کننده به واحد بازتوانی قلبی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه". فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5 ،1 ، 1395، 31-38. magiran.com/p1556272
Saeid Komasi; Mozhgan Saeidi; Arsalan Naderipour; Shaban Moradi; Syavash Soleymani; Parya Mozhgani. "The Study of Psychological Risk Factors in Men and Women Referral to Cardiac Rehabilitation Unit in Kermanshah Imam Ali Hospital, 2013", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5, 1, 2016, 31-38. magiran.com/p1556272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال