ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن کرمی، جهانگیر رضایی، یزدان جوزانی فرد، عباس آقایی، سهیلا آستانگی، منوچهر عبدی، محمد کرمی، محمدحسن امیدواربرنا، (1395). بررسی میزان افسردگی در سالمندان ساکن شهر کرمانشاه درسال1391، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، 23-30. magiran.com/p1556274
Nastaran Karami, Jahangir Rezai, Yazdan Jozanifar, Manochehr Abdi, Abbas Aghaei, Soheyla Astanegi, Mohammad Karami, Mohammad Hassan Omidvar Borna, (2016). A survey of the depression rate among the elderly in Kermanshah, 2012, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), 23-30. magiran.com/p1556274
نسترن کرمی، جهانگیر رضایی، یزدان جوزانی فرد، عباس آقایی، سهیلا آستانگی، منوچهر عبدی، محمد کرمی، محمدحسن امیدواربرنا، بررسی میزان افسردگی در سالمندان ساکن شهر کرمانشاه درسال1391. فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1395؛ 5(1): 23-30. magiran.com/p1556274
Nastaran Karami, Jahangir Rezai, Yazdan Jozanifar, Manochehr Abdi, Abbas Aghaei, Soheyla Astanegi, Mohammad Karami, Mohammad Hassan Omidvar Borna, A survey of the depression rate among the elderly in Kermanshah, 2012, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 2016; 5(1): 23-30. magiran.com/p1556274
نسترن کرمی، جهانگیر رضایی، یزدان جوزانی فرد، عباس آقایی، سهیلا آستانگی، منوچهر عبدی، محمد کرمی، محمدحسن امیدواربرنا، "بررسی میزان افسردگی در سالمندان ساکن شهر کرمانشاه درسال1391"، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 5، شماره 1 (1395): 23-30. magiran.com/p1556274
Nastaran Karami, Jahangir Rezai, Yazdan Jozanifar, Manochehr Abdi, Abbas Aghaei, Soheyla Astanegi, Mohammad Karami, Mohammad Hassan Omidvar Borna, "A survey of the depression rate among the elderly in Kermanshah, 2012", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 5, no.1 (2016): 23-30. magiran.com/p1556274
نسترن کرمی، جهانگیر رضایی، یزدان جوزانی فرد، عباس آقایی، سهیلا آستانگی، منوچهر عبدی، محمد کرمی، محمدحسن امیدواربرنا، (1395). 'بررسی میزان افسردگی در سالمندان ساکن شهر کرمانشاه درسال1391'، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، صص.23-30. magiran.com/p1556274
Nastaran Karami, Jahangir Rezai, Yazdan Jozanifar, Manochehr Abdi, Abbas Aghaei, Soheyla Astanegi, Mohammad Karami, Mohammad Hassan Omidvar Borna, (2016). 'A survey of the depression rate among the elderly in Kermanshah, 2012', Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), pp.23-30. magiran.com/p1556274
نسترن کرمی؛ جهانگیر رضایی؛ یزدان جوزانی فرد؛ عباس آقایی؛ سهیلا آستانگی؛ منوچهر عبدی؛ محمد کرمی؛ محمدحسن امیدواربرنا. "بررسی میزان افسردگی در سالمندان ساکن شهر کرمانشاه درسال1391". فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5 ،1 ، 1395، 23-30. magiran.com/p1556274
Nastaran Karami; Jahangir Rezai; Yazdan Jozanifar; Manochehr Abdi; Abbas Aghaei; Soheyla Astanegi; Mohammad Karami; Mohammad Hassan Omidvar Borna. "A survey of the depression rate among the elderly in Kermanshah, 2012", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5, 1, 2016, 23-30. magiran.com/p1556274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال