ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیشا اکیا، مهرداد خدادوست، فرزانه محبی، میلاد دهقانی، مریم عمیقی، (1395). بررسی شاخص های سرولوژیک هپاتیت B در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 91-1390، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، 9-14. magiran.com/p1556277
Alisha Akya, Mehrdad Khodadoost, Farzaneh Mohebi, Milad Dehghani, Maryam Amighi, (2016). Survey the hepatitis B serologic markers in patients referred to the clinic of Kermanshah University of Medical Sciences, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), 9-14. magiran.com/p1556277
علیشا اکیا، مهرداد خدادوست، فرزانه محبی، میلاد دهقانی، مریم عمیقی، بررسی شاخص های سرولوژیک هپاتیت B در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 91-1390. فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1395؛ 5(1): 9-14. magiran.com/p1556277
Alisha Akya, Mehrdad Khodadoost, Farzaneh Mohebi, Milad Dehghani, Maryam Amighi, Survey the hepatitis B serologic markers in patients referred to the clinic of Kermanshah University of Medical Sciences, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 2016; 5(1): 9-14. magiran.com/p1556277
علیشا اکیا، مهرداد خدادوست، فرزانه محبی، میلاد دهقانی، مریم عمیقی، "بررسی شاخص های سرولوژیک هپاتیت B در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 91-1390"، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 5، شماره 1 (1395): 9-14. magiran.com/p1556277
Alisha Akya, Mehrdad Khodadoost, Farzaneh Mohebi, Milad Dehghani, Maryam Amighi, "Survey the hepatitis B serologic markers in patients referred to the clinic of Kermanshah University of Medical Sciences", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 5, no.1 (2016): 9-14. magiran.com/p1556277
علیشا اکیا، مهرداد خدادوست، فرزانه محبی، میلاد دهقانی، مریم عمیقی، (1395). 'بررسی شاخص های سرولوژیک هپاتیت B در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 91-1390'، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، صص.9-14. magiran.com/p1556277
Alisha Akya, Mehrdad Khodadoost, Farzaneh Mohebi, Milad Dehghani, Maryam Amighi, (2016). 'Survey the hepatitis B serologic markers in patients referred to the clinic of Kermanshah University of Medical Sciences', Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), pp.9-14. magiran.com/p1556277
علیشا اکیا؛ مهرداد خدادوست؛ فرزانه محبی؛ میلاد دهقانی؛ مریم عمیقی. "بررسی شاخص های سرولوژیک هپاتیت B در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 91-1390". فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5 ،1 ، 1395، 9-14. magiran.com/p1556277
Alisha Akya; Mehrdad Khodadoost; Farzaneh Mohebi; Milad Dehghani; Maryam Amighi. "Survey the hepatitis B serologic markers in patients referred to the clinic of Kermanshah University of Medical Sciences", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5, 1, 2016, 9-14. magiran.com/p1556277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال