ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال محمدی، کیوان باقری، نصرت مرادی هوسین، (1395). تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان شهرستان های استان همدان (با استفاده از تکنیک AHP، TOPSIS و تحلیل خوشه ای)، نشریه راهبرد توسعه، 45، 112. magiran.com/p1556291
Dr. Jamal Mohammdi, Keivan Bagheri, Nosrat Moradi Hosin, (2016). Spatial Analysis and Gradation of Development Indices of Healthcare Services in Hamedan Province Townships (By Usig Topsis and AHP and Cluster Analysis Technique), , 45, 112. magiran.com/p1556291
جمال محمدی، کیوان باقری، نصرت مرادی هوسین، تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان شهرستان های استان همدان (با استفاده از تکنیک AHP، TOPSIS و تحلیل خوشه ای). نشریه راهبرد توسعه، 1395؛ 45: 112. magiran.com/p1556291
Dr. Jamal Mohammdi, Keivan Bagheri, Nosrat Moradi Hosin, Spatial Analysis and Gradation of Development Indices of Healthcare Services in Hamedan Province Townships (By Usig Topsis and AHP and Cluster Analysis Technique), , 2016; 45: 112. magiran.com/p1556291
جمال محمدی، کیوان باقری، نصرت مرادی هوسین، "تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان شهرستان های استان همدان (با استفاده از تکنیک AHP، TOPSIS و تحلیل خوشه ای)"، نشریه راهبرد توسعه ،45 (1395): 112. magiran.com/p1556291
Dr. Jamal Mohammdi, Keivan Bagheri, Nosrat Moradi Hosin, "Spatial Analysis and Gradation of Development Indices of Healthcare Services in Hamedan Province Townships (By Usig Topsis and AHP and Cluster Analysis Technique)", no. 45 (2016): 112. magiran.com/p1556291
جمال محمدی، کیوان باقری، نصرت مرادی هوسین، (1395). 'تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان شهرستان های استان همدان (با استفاده از تکنیک AHP، TOPSIS و تحلیل خوشه ای)'، نشریه راهبرد توسعه، 45، صص.112. magiran.com/p1556291
Dr. Jamal Mohammdi, Keivan Bagheri, Nosrat Moradi Hosin, (2016). 'Spatial Analysis and Gradation of Development Indices of Healthcare Services in Hamedan Province Townships (By Usig Topsis and AHP and Cluster Analysis Technique)', , 45, pp.112. magiran.com/p1556291
جمال محمدی؛ کیوان باقری؛ نصرت مرادی هوسین. "تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان شهرستان های استان همدان (با استفاده از تکنیک AHP، TOPSIS و تحلیل خوشه ای)". نشریه راهبرد توسعه، 45 ، 1395، 112. magiran.com/p1556291
Dr. Jamal Mohammdi; Keivan Bagheri; Nosrat Moradi Hosin. "Spatial Analysis and Gradation of Development Indices of Healthcare Services in Hamedan Province Townships (By Usig Topsis and AHP and Cluster Analysis Technique)", , 45, 2016, 112. magiran.com/p1556291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال