ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی مرادی خلج، اکبر حکیمی پور، (1394). نقش متفقین در اندیشه استقلال خواهی مسیحیان غرب آذربایجان در جنگ جهانی اول، نشریه پژوهش های علوم تاریخی، 7(1)، 133-152. magiran.com/p1557242
Mohammad Mehdi Moradi Khalaj, Akbar Hakimipour, (2015). The Role of Allies in Formation of Independence Idea in the Christians of West Azerbaijan during the World War I, Historical Sciences Studies, 7(1), 133-152. magiran.com/p1557242
محمد مهدی مرادی خلج، اکبر حکیمی پور، نقش متفقین در اندیشه استقلال خواهی مسیحیان غرب آذربایجان در جنگ جهانی اول. نشریه پژوهش های علوم تاریخی، 1394؛ 7(1): 133-152. magiran.com/p1557242
Mohammad Mehdi Moradi Khalaj, Akbar Hakimipour, The Role of Allies in Formation of Independence Idea in the Christians of West Azerbaijan during the World War I, Historical Sciences Studies, 2015; 7(1): 133-152. magiran.com/p1557242
محمد مهدی مرادی خلج، اکبر حکیمی پور، "نقش متفقین در اندیشه استقلال خواهی مسیحیان غرب آذربایجان در جنگ جهانی اول"، نشریه پژوهش های علوم تاریخی 7، شماره 1 (1394): 133-152. magiran.com/p1557242
Mohammad Mehdi Moradi Khalaj, Akbar Hakimipour, "The Role of Allies in Formation of Independence Idea in the Christians of West Azerbaijan during the World War I", Historical Sciences Studies 7, no.1 (2015): 133-152. magiran.com/p1557242
محمد مهدی مرادی خلج، اکبر حکیمی پور، (1394). 'نقش متفقین در اندیشه استقلال خواهی مسیحیان غرب آذربایجان در جنگ جهانی اول'، نشریه پژوهش های علوم تاریخی، 7(1)، صص.133-152. magiran.com/p1557242
Mohammad Mehdi Moradi Khalaj, Akbar Hakimipour, (2015). 'The Role of Allies in Formation of Independence Idea in the Christians of West Azerbaijan during the World War I', Historical Sciences Studies, 7(1), pp.133-152. magiran.com/p1557242
محمد مهدی مرادی خلج؛ اکبر حکیمی پور. "نقش متفقین در اندیشه استقلال خواهی مسیحیان غرب آذربایجان در جنگ جهانی اول". نشریه پژوهش های علوم تاریخی، 7 ،1 ، 1394، 133-152. magiran.com/p1557242
Mohammad Mehdi Moradi Khalaj; Akbar Hakimipour. "The Role of Allies in Formation of Independence Idea in the Christians of West Azerbaijan during the World War I", Historical Sciences Studies, 7, 1, 2015, 133-152. magiran.com/p1557242
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال