ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهره جلالی، الهام بیدآبادی، احسان کاظم نژاد، سیامک دیوشلی، (1395). بررسی عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 25(98)، 1-8. magiran.com/p1557807
Dr Sz Jalali, Dr E. Bidabadi, Dr E. Kazemnezhad, Dr S. Divshali, (2016). Risk Factors Associated with Cerebral Hemorrhage in the Newborns Admitted to the Neonatal and Neonatal Intensive Care Units, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 25(98), 1-8. magiran.com/p1557807
سیده زهره جلالی، الهام بیدآبادی، احسان کاظم نژاد، سیامک دیوشلی، بررسی عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU). مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1395؛ 25(98): 1-8. magiran.com/p1557807
Dr Sz Jalali, Dr E. Bidabadi, Dr E. Kazemnezhad, Dr S. Divshali, Risk Factors Associated with Cerebral Hemorrhage in the Newborns Admitted to the Neonatal and Neonatal Intensive Care Units, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 2016; 25(98): 1-8. magiran.com/p1557807
سیده زهره جلالی، الهام بیدآبادی، احسان کاظم نژاد، سیامک دیوشلی، "بررسی عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 25، شماره 98 (1395): 1-8. magiran.com/p1557807
Dr Sz Jalali, Dr E. Bidabadi, Dr E. Kazemnezhad, Dr S. Divshali, "Risk Factors Associated with Cerebral Hemorrhage in the Newborns Admitted to the Neonatal and Neonatal Intensive Care Units", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 25, no.98 (2016): 1-8. magiran.com/p1557807
سیده زهره جلالی، الهام بیدآبادی، احسان کاظم نژاد، سیامک دیوشلی، (1395). 'بررسی عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 25(98)، صص.1-8. magiran.com/p1557807
Dr Sz Jalali, Dr E. Bidabadi, Dr E. Kazemnezhad, Dr S. Divshali, (2016). 'Risk Factors Associated with Cerebral Hemorrhage in the Newborns Admitted to the Neonatal and Neonatal Intensive Care Units', Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 25(98), pp.1-8. magiran.com/p1557807
سیده زهره جلالی؛ الهام بیدآبادی؛ احسان کاظم نژاد؛ سیامک دیوشلی. "بررسی عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 25 ،98 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1557807
Dr Sz Jalali; Dr E. Bidabadi; Dr E. Kazemnezhad; Dr S. Divshali. "Risk Factors Associated with Cerebral Hemorrhage in the Newborns Admitted to the Neonatal and Neonatal Intensive Care Units", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 25, 98, 2016, 1-8. magiran.com/p1557807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال