ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرانسوا یوست، علیرضا انوشیروانی، (1386). چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1(3)، 37-60. magiran.com/p1558010
Francois Jost, Alireza Anoushirvani, (2007). Historical Development of Comparative Literature, Comparative Literature Studies, 1(3), 37-60. magiran.com/p1558010
فرانسوا یوست، علیرضا انوشیروانی، چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی. فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1386؛ 1(3): 37-60. magiran.com/p1558010
Francois Jost, Alireza Anoushirvani, Historical Development of Comparative Literature, Comparative Literature Studies, 2007; 1(3): 37-60. magiran.com/p1558010
فرانسوا یوست، علیرضا انوشیروانی، "چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی"، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 1، شماره 3 (1386): 37-60. magiran.com/p1558010
Francois Jost, Alireza Anoushirvani, "Historical Development of Comparative Literature", Comparative Literature Studies 1, no.3 (2007): 37-60. magiran.com/p1558010
فرانسوا یوست، علیرضا انوشیروانی، (1386). 'چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی'، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1(3)، صص.37-60. magiran.com/p1558010
Francois Jost, Alireza Anoushirvani, (2007). 'Historical Development of Comparative Literature', Comparative Literature Studies, 1(3), pp.37-60. magiran.com/p1558010
فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی. "چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی". فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1 ،3 ، 1386، 37-60. magiran.com/p1558010
Francois Jost; Alireza Anoushirvani. "Historical Development of Comparative Literature", Comparative Literature Studies, 1, 3, 2007, 37-60. magiran.com/p1558010
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال