ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه جعفری، سعید کتابی ، منصور توکلی، (1395). توجه به کاربرد نادرست دستور زبان بصورت مستقل و خود مختار: آیا این صحت دستوری زبان فراگیران را بهبود میبخشد؟، مجله آموزش مهارت های زبان، 8(1)، 85-110. magiran.com/p1558145
Sakineh Jafari, Saeed Ketabi , Mansoor Tavakoli, (2016). Autonomously noticing incorrect language use: Does it Improve EFL learner's Grammatical Accuracy?, Journal of Teaching Language Skills, 8(1), 85-110. magiran.com/p1558145
سکینه جعفری، سعید کتابی ، منصور توکلی، توجه به کاربرد نادرست دستور زبان بصورت مستقل و خود مختار: آیا این صحت دستوری زبان فراگیران را بهبود میبخشد؟. مجله آموزش مهارت های زبان، 1395؛ 8(1): 85-110. magiran.com/p1558145
Sakineh Jafari, Saeed Ketabi , Mansoor Tavakoli, Autonomously noticing incorrect language use: Does it Improve EFL learner's Grammatical Accuracy?, Journal of Teaching Language Skills, 2016; 8(1): 85-110. magiran.com/p1558145
سکینه جعفری، سعید کتابی ، منصور توکلی، "توجه به کاربرد نادرست دستور زبان بصورت مستقل و خود مختار: آیا این صحت دستوری زبان فراگیران را بهبود میبخشد؟"، مجله آموزش مهارت های زبان 8، شماره 1 (1395): 85-110. magiran.com/p1558145
Sakineh Jafari, Saeed Ketabi , Mansoor Tavakoli, "Autonomously noticing incorrect language use: Does it Improve EFL learner's Grammatical Accuracy?", Journal of Teaching Language Skills 8, no.1 (2016): 85-110. magiran.com/p1558145
سکینه جعفری، سعید کتابی ، منصور توکلی، (1395). 'توجه به کاربرد نادرست دستور زبان بصورت مستقل و خود مختار: آیا این صحت دستوری زبان فراگیران را بهبود میبخشد؟'، مجله آموزش مهارت های زبان، 8(1)، صص.85-110. magiran.com/p1558145
Sakineh Jafari, Saeed Ketabi , Mansoor Tavakoli, (2016). 'Autonomously noticing incorrect language use: Does it Improve EFL learner's Grammatical Accuracy?', Journal of Teaching Language Skills, 8(1), pp.85-110. magiran.com/p1558145
سکینه جعفری؛ سعید کتابی ؛ منصور توکلی. "توجه به کاربرد نادرست دستور زبان بصورت مستقل و خود مختار: آیا این صحت دستوری زبان فراگیران را بهبود میبخشد؟". مجله آموزش مهارت های زبان، 8 ،1 ، 1395، 85-110. magiran.com/p1558145
Sakineh Jafari; Saeed Ketabi ; Mansoor Tavakoli. "Autonomously noticing incorrect language use: Does it Improve EFL learner's Grammatical Accuracy?", Journal of Teaching Language Skills, 8, 1, 2016, 85-110. magiran.com/p1558145
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال