ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حق شناس، محمدرضا بمانیان، زهرا قیابکلو، (1395). تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعه شیشه های رنگی ارسی های دوره صفوی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 10(1)، 55. magiran.com/p1558534
M. Haghshenas, M. R. Bemanian, Z. Ghiabaklou, (2016). Analysis the Criteria of Solar Trasmittance from Stained Glasses Used in Some of the Orosis from Safavid Dynasty, Journal of Color Science and Technology, 10(1), 55. magiran.com/p1558534
محمد حق شناس، محمدرضا بمانیان، زهرا قیابکلو، تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعه شیشه های رنگی ارسی های دوره صفوی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1395؛ 10(1): 55. magiran.com/p1558534
M. Haghshenas, M. R. Bemanian, Z. Ghiabaklou, Analysis the Criteria of Solar Trasmittance from Stained Glasses Used in Some of the Orosis from Safavid Dynasty, Journal of Color Science and Technology, 2016; 10(1): 55. magiran.com/p1558534
محمد حق شناس، محمدرضا بمانیان، زهرا قیابکلو، "تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعه شیشه های رنگی ارسی های دوره صفوی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 10، شماره 1 (1395): 55. magiran.com/p1558534
M. Haghshenas, M. R. Bemanian, Z. Ghiabaklou, "Analysis the Criteria of Solar Trasmittance from Stained Glasses Used in Some of the Orosis from Safavid Dynasty", Journal of Color Science and Technology 10, no.1 (2016): 55. magiran.com/p1558534
محمد حق شناس، محمدرضا بمانیان، زهرا قیابکلو، (1395). 'تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعه شیشه های رنگی ارسی های دوره صفوی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 10(1)، صص.55. magiran.com/p1558534
M. Haghshenas, M. R. Bemanian, Z. Ghiabaklou, (2016). 'Analysis the Criteria of Solar Trasmittance from Stained Glasses Used in Some of the Orosis from Safavid Dynasty', Journal of Color Science and Technology, 10(1), pp.55. magiran.com/p1558534
محمد حق شناس؛ محمدرضا بمانیان؛ زهرا قیابکلو. "تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعه شیشه های رنگی ارسی های دوره صفوی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 10 ،1 ، 1395، 55. magiran.com/p1558534
M. Haghshenas; M. R. Bemanian; Z. Ghiabaklou. "Analysis the Criteria of Solar Trasmittance from Stained Glasses Used in Some of the Orosis from Safavid Dynasty", Journal of Color Science and Technology, 10, 1, 2016, 55. magiran.com/p1558534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال