ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم محمدی زاد، حسین گنجی دوست، بیتا آیتی، (1395). تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن تحت تابش نور مرئی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 10(1)، 31. magiran.com/p1558536
M. Mohammadizad, H. Ganjidoust, B. Ayati, (2016). Determining the Optimum Conditions for Photocatalytic Dye Removal by Polyaniline/Graphene Nano-Composite Under Visible Light Irradiation, Journal of Color Science and Technology, 10(1), 31. magiran.com/p1558536
مریم محمدی زاد، حسین گنجی دوست، بیتا آیتی، تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن تحت تابش نور مرئی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1395؛ 10(1): 31. magiran.com/p1558536
M. Mohammadizad, H. Ganjidoust, B. Ayati, Determining the Optimum Conditions for Photocatalytic Dye Removal by Polyaniline/Graphene Nano-Composite Under Visible Light Irradiation, Journal of Color Science and Technology, 2016; 10(1): 31. magiran.com/p1558536
مریم محمدی زاد، حسین گنجی دوست، بیتا آیتی، "تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن تحت تابش نور مرئی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 10، شماره 1 (1395): 31. magiran.com/p1558536
M. Mohammadizad, H. Ganjidoust, B. Ayati, "Determining the Optimum Conditions for Photocatalytic Dye Removal by Polyaniline/Graphene Nano-Composite Under Visible Light Irradiation", Journal of Color Science and Technology 10, no.1 (2016): 31. magiran.com/p1558536
مریم محمدی زاد، حسین گنجی دوست، بیتا آیتی، (1395). 'تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن تحت تابش نور مرئی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 10(1)، صص.31. magiran.com/p1558536
M. Mohammadizad, H. Ganjidoust, B. Ayati, (2016). 'Determining the Optimum Conditions for Photocatalytic Dye Removal by Polyaniline/Graphene Nano-Composite Under Visible Light Irradiation', Journal of Color Science and Technology, 10(1), pp.31. magiran.com/p1558536
مریم محمدی زاد؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی. "تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن تحت تابش نور مرئی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 10 ،1 ، 1395، 31. magiran.com/p1558536
M. Mohammadizad; H. Ganjidoust; B. Ayati. "Determining the Optimum Conditions for Photocatalytic Dye Removal by Polyaniline/Graphene Nano-Composite Under Visible Light Irradiation", Journal of Color Science and Technology, 10, 1, 2016, 31. magiran.com/p1558536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال