ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی رضایی، شیوا سالم، امین سالم، (1395). افزایش فعالیت کاتالیزور نوری نانو ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی با استفاده از نانو ورقه های اکسید گرافن، نشریه علوم و فناوری رنگ، 10(1)، 13. magiran.com/p1558538
M. Rezaei, Sh. Salem, A. Salem, (2016). Enhancement of Photocatalytic Activity of TiO2 Under Visible Light Irradiation by Graphene Oxide Nano Sheets, Journal of Color Science and Technology, 10(1), 13. magiran.com/p1558538
مصطفی رضایی، شیوا سالم، امین سالم، افزایش فعالیت کاتالیزور نوری نانو ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی با استفاده از نانو ورقه های اکسید گرافن. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1395؛ 10(1): 13. magiran.com/p1558538
M. Rezaei, Sh. Salem, A. Salem, Enhancement of Photocatalytic Activity of TiO2 Under Visible Light Irradiation by Graphene Oxide Nano Sheets, Journal of Color Science and Technology, 2016; 10(1): 13. magiran.com/p1558538
مصطفی رضایی، شیوا سالم، امین سالم، "افزایش فعالیت کاتالیزور نوری نانو ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی با استفاده از نانو ورقه های اکسید گرافن"، نشریه علوم و فناوری رنگ 10، شماره 1 (1395): 13. magiran.com/p1558538
M. Rezaei, Sh. Salem, A. Salem, "Enhancement of Photocatalytic Activity of TiO2 Under Visible Light Irradiation by Graphene Oxide Nano Sheets", Journal of Color Science and Technology 10, no.1 (2016): 13. magiran.com/p1558538
مصطفی رضایی، شیوا سالم، امین سالم، (1395). 'افزایش فعالیت کاتالیزور نوری نانو ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی با استفاده از نانو ورقه های اکسید گرافن'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 10(1)، صص.13. magiran.com/p1558538
M. Rezaei, Sh. Salem, A. Salem, (2016). 'Enhancement of Photocatalytic Activity of TiO2 Under Visible Light Irradiation by Graphene Oxide Nano Sheets', Journal of Color Science and Technology, 10(1), pp.13. magiran.com/p1558538
مصطفی رضایی؛ شیوا سالم؛ امین سالم. "افزایش فعالیت کاتالیزور نوری نانو ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی با استفاده از نانو ورقه های اکسید گرافن". نشریه علوم و فناوری رنگ، 10 ،1 ، 1395، 13. magiran.com/p1558538
M. Rezaei; Sh. Salem; A. Salem. "Enhancement of Photocatalytic Activity of TiO2 Under Visible Light Irradiation by Graphene Oxide Nano Sheets", Journal of Color Science and Technology, 10, 1, 2016, 13. magiran.com/p1558538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال