ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شاه علیان ، علیرضا صفاهیه، نگین سلامات، فاطمه موجودی، مصطفی زارع دوست، (1394). بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی، مجله علوم و فنون دریایی، 14(3)، 35-43. magiran.com/p1560209
Fatemeh Shahaliyan, Alireza Safahieh, Negin Salamat, Fatemeh Mojodi, Mostafa Zaredoost, (2015). Evaluation of biological removal of anthracene by a Bacillus pumilus strain isolated from oil sediments of Imam Khomeini port, Journal of Marine Science and Technology, 14(3), 35-43. magiran.com/p1560209
فاطمه شاه علیان ، علیرضا صفاهیه، نگین سلامات، فاطمه موجودی، مصطفی زارع دوست، بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی. مجله علوم و فنون دریایی، 1394؛ 14(3): 35-43. magiran.com/p1560209
Fatemeh Shahaliyan, Alireza Safahieh, Negin Salamat, Fatemeh Mojodi, Mostafa Zaredoost, Evaluation of biological removal of anthracene by a Bacillus pumilus strain isolated from oil sediments of Imam Khomeini port, Journal of Marine Science and Technology, 2015; 14(3): 35-43. magiran.com/p1560209
فاطمه شاه علیان ، علیرضا صفاهیه، نگین سلامات، فاطمه موجودی، مصطفی زارع دوست، "بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی"، مجله علوم و فنون دریایی 14، شماره 3 (1394): 35-43. magiran.com/p1560209
Fatemeh Shahaliyan, Alireza Safahieh, Negin Salamat, Fatemeh Mojodi, Mostafa Zaredoost, "Evaluation of biological removal of anthracene by a Bacillus pumilus strain isolated from oil sediments of Imam Khomeini port", Journal of Marine Science and Technology 14, no.3 (2015): 35-43. magiran.com/p1560209
فاطمه شاه علیان ، علیرضا صفاهیه، نگین سلامات، فاطمه موجودی، مصطفی زارع دوست، (1394). 'بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی'، مجله علوم و فنون دریایی، 14(3)، صص.35-43. magiran.com/p1560209
Fatemeh Shahaliyan, Alireza Safahieh, Negin Salamat, Fatemeh Mojodi, Mostafa Zaredoost, (2015). 'Evaluation of biological removal of anthracene by a Bacillus pumilus strain isolated from oil sediments of Imam Khomeini port', Journal of Marine Science and Technology, 14(3), pp.35-43. magiran.com/p1560209
فاطمه شاه علیان ؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ فاطمه موجودی؛ مصطفی زارع دوست. "بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی". مجله علوم و فنون دریایی، 14 ،3 ، 1394، 35-43. magiran.com/p1560209
Fatemeh Shahaliyan; Alireza Safahieh; Negin Salamat; Fatemeh Mojodi; Mostafa Zaredoost. "Evaluation of biological removal of anthracene by a Bacillus pumilus strain isolated from oil sediments of Imam Khomeini port", Journal of Marine Science and Technology, 14, 3, 2015, 35-43. magiran.com/p1560209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال