ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف خان محمدی، (1395). نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(12791371ش)، فصلنامه علوم سیاسی، 18(3)، 7-32. magiran.com/p1560778
Yusef Khan Mohammadi, (2016). The Favorable and Unfavorable Political System in Holy Quran on the Basis of Abolfazl e- Zanjani's Interpretation - 1279-1371 after Hijrah-, Political Science, 18(3), 7-32. magiran.com/p1560778
یوسف خان محمدی، نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(12791371ش). فصلنامه علوم سیاسی، 1395؛ 18(3): 7-32. magiran.com/p1560778
Yusef Khan Mohammadi, The Favorable and Unfavorable Political System in Holy Quran on the Basis of Abolfazl e- Zanjani's Interpretation - 1279-1371 after Hijrah-, Political Science, 2016; 18(3): 7-32. magiran.com/p1560778
یوسف خان محمدی، "نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(12791371ش)"، فصلنامه علوم سیاسی 18، شماره 3 (1395): 7-32. magiran.com/p1560778
Yusef Khan Mohammadi, "The Favorable and Unfavorable Political System in Holy Quran on the Basis of Abolfazl e- Zanjani's Interpretation - 1279-1371 after Hijrah-", Political Science 18, no.3 (2016): 7-32. magiran.com/p1560778
یوسف خان محمدی، (1395). 'نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(12791371ش)'، فصلنامه علوم سیاسی، 18(3)، صص.7-32. magiran.com/p1560778
Yusef Khan Mohammadi, (2016). 'The Favorable and Unfavorable Political System in Holy Quran on the Basis of Abolfazl e- Zanjani's Interpretation - 1279-1371 after Hijrah-', Political Science, 18(3), pp.7-32. magiran.com/p1560778
یوسف خان محمدی. "نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(12791371ش)". فصلنامه علوم سیاسی، 18 ،3 ، 1395، 7-32. magiran.com/p1560778
Yusef Khan Mohammadi. "The Favorable and Unfavorable Political System in Holy Quran on the Basis of Abolfazl e- Zanjani's Interpretation - 1279-1371 after Hijrah-", Political Science, 18, 3, 2016, 7-32. magiran.com/p1560778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال