ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، منصوره سادات صادقی، محمود شمشیری، (1394). پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی، فصلنامه سلامت اجتماعی، 2(3)، 182-192. magiran.com/p1561435
Maryam Falahatpishe, Mojtaba Habibi, Mansoureh Sadat Sadeghi, Mahmood Shamshiri, (2015). A Phenomenological Research of the Lived Experiences of Runaway Girls Who Live in Correction and Rehabilitation Center in Tehran about Subjective Experiences, Social Health, 2(3), 182-192. magiran.com/p1561435
مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، منصوره سادات صادقی، محمود شمشیری، پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی. فصلنامه سلامت اجتماعی، 1394؛ 2(3): 182-192. magiran.com/p1561435
Maryam Falahatpishe, Mojtaba Habibi, Mansoureh Sadat Sadeghi, Mahmood Shamshiri, A Phenomenological Research of the Lived Experiences of Runaway Girls Who Live in Correction and Rehabilitation Center in Tehran about Subjective Experiences, Social Health, 2015; 2(3): 182-192. magiran.com/p1561435
مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، منصوره سادات صادقی، محمود شمشیری، "پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی"، فصلنامه سلامت اجتماعی 2، شماره 3 (1394): 182-192. magiran.com/p1561435
Maryam Falahatpishe, Mojtaba Habibi, Mansoureh Sadat Sadeghi, Mahmood Shamshiri, "A Phenomenological Research of the Lived Experiences of Runaway Girls Who Live in Correction and Rehabilitation Center in Tehran about Subjective Experiences", Social Health 2, no.3 (2015): 182-192. magiran.com/p1561435
مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، منصوره سادات صادقی، محمود شمشیری، (1394). 'پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی'، فصلنامه سلامت اجتماعی، 2(3)، صص.182-192. magiran.com/p1561435
Maryam Falahatpishe, Mojtaba Habibi, Mansoureh Sadat Sadeghi, Mahmood Shamshiri, (2015). 'A Phenomenological Research of the Lived Experiences of Runaway Girls Who Live in Correction and Rehabilitation Center in Tehran about Subjective Experiences', Social Health, 2(3), pp.182-192. magiran.com/p1561435
مریم فلاحت پیشه؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ منصوره سادات صادقی؛ محمود شمشیری. "پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی". فصلنامه سلامت اجتماعی، 2 ،3 ، 1394، 182-192. magiran.com/p1561435
Maryam Falahatpishe; Mojtaba Habibi; Mansoureh Sadat Sadeghi; Mahmood Shamshiri. "A Phenomenological Research of the Lived Experiences of Runaway Girls Who Live in Correction and Rehabilitation Center in Tehran about Subjective Experiences", Social Health, 2, 3, 2015, 182-192. magiran.com/p1561435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال