ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی سید علی تبار، مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، موسی آروین، علی سروستانی، (1394). اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روانپزشکی، فصلنامه سلامت اجتماعی، 3(1)، 11-20. magiran.com/p1561500
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Maryam Falahatpisheh, Mojtaba Habibi Asgarabad, Musa Arvin, Ali Sarvestani, (2016). Psychometric Properties of the Problems Assessment for Substance Using Psychiatric Patients, Social Health, 3(1), 11-20. magiran.com/p1561500
سید هادی سید علی تبار، مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، موسی آروین، علی سروستانی، اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روانپزشکی. فصلنامه سلامت اجتماعی، 1394؛ 3(1): 11-20. magiran.com/p1561500
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Maryam Falahatpisheh, Mojtaba Habibi Asgarabad, Musa Arvin, Ali Sarvestani, Psychometric Properties of the Problems Assessment for Substance Using Psychiatric Patients, Social Health, 2016; 3(1): 11-20. magiran.com/p1561500
سید هادی سید علی تبار، مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، موسی آروین، علی سروستانی، "اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روانپزشکی"، فصلنامه سلامت اجتماعی 3، شماره 1 (1394): 11-20. magiran.com/p1561500
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Maryam Falahatpisheh, Mojtaba Habibi Asgarabad, Musa Arvin, Ali Sarvestani, "Psychometric Properties of the Problems Assessment for Substance Using Psychiatric Patients", Social Health 3, no.1 (2016): 11-20. magiran.com/p1561500
سید هادی سید علی تبار، مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد، موسی آروین، علی سروستانی، (1394). 'اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روانپزشکی'، فصلنامه سلامت اجتماعی، 3(1)، صص.11-20. magiran.com/p1561500
Sayed Hadi Sayed Alitabar, Maryam Falahatpisheh, Mojtaba Habibi Asgarabad, Musa Arvin, Ali Sarvestani, (2016). 'Psychometric Properties of the Problems Assessment for Substance Using Psychiatric Patients', Social Health, 3(1), pp.11-20. magiran.com/p1561500
سید هادی سید علی تبار؛ مریم فلاحت پیشه؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ موسی آروین؛ علی سروستانی. "اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روانپزشکی". فصلنامه سلامت اجتماعی، 3 ،1 ، 1394، 11-20. magiran.com/p1561500
Sayed Hadi Sayed Alitabar; Maryam Falahatpisheh; Mojtaba Habibi Asgarabad; Musa Arvin; Ali Sarvestani. "Psychometric Properties of the Problems Assessment for Substance Using Psychiatric Patients", Social Health, 3, 1, 2016, 11-20. magiran.com/p1561500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال