ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام نوری، محمد متینی زاده، علیرضا مشکی، طاهره انصافی مقدم، محمد رحیمی، (1394). ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 23(4)، 605-616. magiran.com/p1562132
Elham Nouri, Mohammad Matinizade, Alireza Moshki, Tahere Ensafi Moghaddam, Mohammad Rahimi, (2016). Evaluating the amount of heavy metals in dusts and their absorption by Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) (Case study: Meleh Siah, Ilam), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 23(4), 605-616. magiran.com/p1562132
الهام نوری، محمد متینی زاده، علیرضا مشکی، طاهره انصافی مقدم، محمد رحیمی، ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1394؛ 23(4): 605-616. magiran.com/p1562132
Elham Nouri, Mohammad Matinizade, Alireza Moshki, Tahere Ensafi Moghaddam, Mohammad Rahimi, Evaluating the amount of heavy metals in dusts and their absorption by Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) (Case study: Meleh Siah, Ilam), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2016; 23(4): 605-616. magiran.com/p1562132
الهام نوری، محمد متینی زاده، علیرضا مشکی، طاهره انصافی مقدم، محمد رحیمی، "ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 23، شماره 4 (1394): 605-616. magiran.com/p1562132
Elham Nouri, Mohammad Matinizade, Alireza Moshki, Tahere Ensafi Moghaddam, Mohammad Rahimi, "Evaluating the amount of heavy metals in dusts and their absorption by Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) (Case study: Meleh Siah, Ilam)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 23, no.4 (2016): 605-616. magiran.com/p1562132
الهام نوری، محمد متینی زاده، علیرضا مشکی، طاهره انصافی مقدم، محمد رحیمی، (1394). 'ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 23(4)، صص.605-616. magiran.com/p1562132
Elham Nouri, Mohammad Matinizade, Alireza Moshki, Tahere Ensafi Moghaddam, Mohammad Rahimi, (2016). 'Evaluating the amount of heavy metals in dusts and their absorption by Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) (Case study: Meleh Siah, Ilam)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 23(4), pp.605-616. magiran.com/p1562132
الهام نوری؛ محمد متینی زاده؛ علیرضا مشکی؛ طاهره انصافی مقدم؛ محمد رحیمی. "ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 23 ،4 ، 1394، 605-616. magiran.com/p1562132
Elham Nouri; Mohammad Matinizade; Alireza Moshki; Tahere Ensafi Moghaddam; Mohammad Rahimi. "Evaluating the amount of heavy metals in dusts and their absorption by Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) (Case study: Meleh Siah, Ilam)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 23, 4, 2016, 605-616. magiran.com/p1562132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال