ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته زادجانعلی چوبری، مریم نوابیان، مجید وظیفه دوست، مهدی اسمعیلی ورکی، (1395). بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 47(1)، 65-74. magiran.com/p1562406
Fereshteh Zadjanali Choubari, Majid Vazife Doust, Mehdi Esmaeili Varaki, (2016). investigating the effects of environmental and hydraulic factors on phosphorus removal of agricultural waste using limestone, Iranian Journal of Soil and Water Research, 47(1), 65-74. magiran.com/p1562406
فرشته زادجانعلی چوبری، مریم نوابیان، مجید وظیفه دوست، مهدی اسمعیلی ورکی، بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1395؛ 47(1): 65-74. magiran.com/p1562406
Fereshteh Zadjanali Choubari, Majid Vazife Doust, Mehdi Esmaeili Varaki, investigating the effects of environmental and hydraulic factors on phosphorus removal of agricultural waste using limestone, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2016; 47(1): 65-74. magiran.com/p1562406
فرشته زادجانعلی چوبری، مریم نوابیان، مجید وظیفه دوست، مهدی اسمعیلی ورکی، "بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 47، شماره 1 (1395): 65-74. magiran.com/p1562406
Fereshteh Zadjanali Choubari, Majid Vazife Doust, Mehdi Esmaeili Varaki, "investigating the effects of environmental and hydraulic factors on phosphorus removal of agricultural waste using limestone", Iranian Journal of Soil and Water Research 47, no.1 (2016): 65-74. magiran.com/p1562406
فرشته زادجانعلی چوبری، مریم نوابیان، مجید وظیفه دوست، مهدی اسمعیلی ورکی، (1395). 'بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 47(1)، صص.65-74. magiran.com/p1562406
Fereshteh Zadjanali Choubari, Majid Vazife Doust, Mehdi Esmaeili Varaki, (2016). 'investigating the effects of environmental and hydraulic factors on phosphorus removal of agricultural waste using limestone', Iranian Journal of Soil and Water Research, 47(1), pp.65-74. magiran.com/p1562406
فرشته زادجانعلی چوبری؛ مریم نوابیان؛ مجید وظیفه دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی. "بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 47 ،1 ، 1395، 65-74. magiran.com/p1562406
Fereshteh Zadjanali Choubari; Majid Vazife Doust; Mehdi Esmaeili Varaki. "investigating the effects of environmental and hydraulic factors on phosphorus removal of agricultural waste using limestone", Iranian Journal of Soil and Water Research, 47, 1, 2016, 65-74. magiran.com/p1562406
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال