ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه ساسان پور، پرویز ضیاییان، سیده منظر خالقی، (1395). مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی، نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 2(5)، 43-60. magiran.com/p1562865
, (2016). Comparative Study of Spatial - Physical of New Towns around the Metropolis of Tehran Using Fuzzy Logic, Urban Areas Studies, 2(5), 43-60. magiran.com/p1562865
فرزانه ساسان پور، پرویز ضیاییان، سیده منظر خالقی، مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی. نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 1395؛ 2(5): 43-60. magiran.com/p1562865
, Comparative Study of Spatial - Physical of New Towns around the Metropolis of Tehran Using Fuzzy Logic, Urban Areas Studies, 2016; 2(5): 43-60. magiran.com/p1562865
فرزانه ساسان پور، پرویز ضیاییان، سیده منظر خالقی، "مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی"، نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 2، شماره 5 (1395): 43-60. magiran.com/p1562865
, "Comparative Study of Spatial - Physical of New Towns around the Metropolis of Tehran Using Fuzzy Logic", Urban Areas Studies 2, no.5 (2016): 43-60. magiran.com/p1562865
فرزانه ساسان پور، پرویز ضیاییان، سیده منظر خالقی، (1395). 'مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی'، نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 2(5)، صص.43-60. magiran.com/p1562865
, (2016). 'Comparative Study of Spatial - Physical of New Towns around the Metropolis of Tehran Using Fuzzy Logic', Urban Areas Studies, 2(5), pp.43-60. magiran.com/p1562865
فرزانه ساسان پور؛ پرویز ضیاییان؛ سیده منظر خالقی. "مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی". نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 2 ،5 ، 1395، 43-60. magiran.com/p1562865
. "Comparative Study of Spatial - Physical of New Towns around the Metropolis of Tehran Using Fuzzy Logic", Urban Areas Studies, 2, 5, 2016, 43-60. magiran.com/p1562865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال