ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عابد حسینی ، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، (1395). ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 7(2)، 63. magiran.com/p1563110
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad, Reza Akbarzadeh, T, (2016). The optimum combination of chaotic neural network with self-feedback, Lyapunov exponent, and simulated annealing in solving of travelling salesman problem, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 7(2), 63. magiran.com/p1563110
سید عابد حسینی ، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد. فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1395؛ 7(2): 63. magiran.com/p1563110
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad, Reza Akbarzadeh, T, The optimum combination of chaotic neural network with self-feedback, Lyapunov exponent, and simulated annealing in solving of travelling salesman problem, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 2016; 7(2): 63. magiran.com/p1563110
سید عابد حسینی ، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، "ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد"، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 7، شماره 2 (1395): 63. magiran.com/p1563110
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad, Reza Akbarzadeh, T, "The optimum combination of chaotic neural network with self-feedback, Lyapunov exponent, and simulated annealing in solving of travelling salesman problem", Intelligent Systems in Electrical Engineering 7, no.2 (2016): 63. magiran.com/p1563110
سید عابد حسینی ، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، (1395). 'ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد'، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 7(2)، صص.63. magiran.com/p1563110
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad, Reza Akbarzadeh, T, (2016). 'The optimum combination of chaotic neural network with self-feedback, Lyapunov exponent, and simulated annealing in solving of travelling salesman problem', Intelligent Systems in Electrical Engineering, 7(2), pp.63. magiran.com/p1563110
سید عابد حسینی ؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی. "ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد". فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 7 ،2 ، 1395، 63. magiran.com/p1563110
Seyyed Abed Hosseini; Mohammad; Reza Akbarzadeh; T. "The optimum combination of chaotic neural network with self-feedback, Lyapunov exponent, and simulated annealing in solving of travelling salesman problem", Intelligent Systems in Electrical Engineering, 7, 2, 2016, 63. magiran.com/p1563110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال