ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه زاهدی، داریوش نباتی احمدی، محتشم محمدی، رحمت الله کریم زاده، (1395). تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم، فصلنامه تولیدات گیاهی، 39(2)، 71-80. magiran.com/p1563298
Fatemeh Zahedi, D. N, Mohtasham Mohammadi, Rahmat Allah Karimizadeh, (2016). Path Analysis to Study Morph-Physiological Traits, Yield and Traits Related to Yield of Lentil Genotypes under Rain fed ConditionDiscussion Deployment, The Plant Production, 39(2), 71-80. magiran.com/p1563298
فاطمه زاهدی، داریوش نباتی احمدی، محتشم محمدی، رحمت الله کریم زاده، تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1395؛ 39(2): 71-80. magiran.com/p1563298
Fatemeh Zahedi, D. N, Mohtasham Mohammadi, Rahmat Allah Karimizadeh, Path Analysis to Study Morph-Physiological Traits, Yield and Traits Related to Yield of Lentil Genotypes under Rain fed ConditionDiscussion Deployment, The Plant Production, 2016; 39(2): 71-80. magiran.com/p1563298
فاطمه زاهدی، داریوش نباتی احمدی، محتشم محمدی، رحمت الله کریم زاده، "تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم"، فصلنامه تولیدات گیاهی 39، شماره 2 (1395): 71-80. magiran.com/p1563298
Fatemeh Zahedi, D. N, Mohtasham Mohammadi, Rahmat Allah Karimizadeh, "Path Analysis to Study Morph-Physiological Traits, Yield and Traits Related to Yield of Lentil Genotypes under Rain fed ConditionDiscussion Deployment", The Plant Production 39, no.2 (2016): 71-80. magiran.com/p1563298
فاطمه زاهدی، داریوش نباتی احمدی، محتشم محمدی، رحمت الله کریم زاده، (1395). 'تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 39(2)، صص.71-80. magiran.com/p1563298
Fatemeh Zahedi, D. N, Mohtasham Mohammadi, Rahmat Allah Karimizadeh, (2016). 'Path Analysis to Study Morph-Physiological Traits, Yield and Traits Related to Yield of Lentil Genotypes under Rain fed ConditionDiscussion Deployment', The Plant Production, 39(2), pp.71-80. magiran.com/p1563298
فاطمه زاهدی؛ داریوش نباتی احمدی؛ محتشم محمدی؛ رحمت الله کریم زاده. "تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم". فصلنامه تولیدات گیاهی، 39 ،2 ، 1395، 71-80. magiran.com/p1563298
Fatemeh Zahedi; D. N; Mohtasham Mohammadi; Rahmat Allah Karimizadeh. "Path Analysis to Study Morph-Physiological Traits, Yield and Traits Related to Yield of Lentil Genotypes under Rain fed ConditionDiscussion Deployment", The Plant Production, 39, 2, 2016, 71-80. magiran.com/p1563298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال