ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رستمی ابوالوردی، مهرداد نیاکوثری، سید محمد مهدی دادفر، (1395). تولید نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی نانوذرات نقره و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آن، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 13(8)، 229-241. magiran.com/p1563343
Fatemeh Rostami Abolverdi, Mehrdad Nia Kosari , Seyed Mohammad Mahdi Dadfar, (2016). Production of polyvinyl alcohol-hydroxy propyl methylcellulose composites containing silver nanoparticles and investigating its physicochemical and antimicrobial properties., Food Science and Technology, 13(8), 229-241. magiran.com/p1563343
فاطمه رستمی ابوالوردی، مهرداد نیاکوثری، سید محمد مهدی دادفر، تولید نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی نانوذرات نقره و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آن. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1395؛ 13(8): 229-241. magiran.com/p1563343
Fatemeh Rostami Abolverdi, Mehrdad Nia Kosari , Seyed Mohammad Mahdi Dadfar, Production of polyvinyl alcohol-hydroxy propyl methylcellulose composites containing silver nanoparticles and investigating its physicochemical and antimicrobial properties., Food Science and Technology, 2016; 13(8): 229-241. magiran.com/p1563343
فاطمه رستمی ابوالوردی، مهرداد نیاکوثری، سید محمد مهدی دادفر، "تولید نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی نانوذرات نقره و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آن"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 13، شماره 8 (1395): 229-241. magiran.com/p1563343
Fatemeh Rostami Abolverdi, Mehrdad Nia Kosari , Seyed Mohammad Mahdi Dadfar, "Production of polyvinyl alcohol-hydroxy propyl methylcellulose composites containing silver nanoparticles and investigating its physicochemical and antimicrobial properties.", Food Science and Technology 13, no.8 (2016): 229-241. magiran.com/p1563343
فاطمه رستمی ابوالوردی، مهرداد نیاکوثری، سید محمد مهدی دادفر، (1395). 'تولید نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی نانوذرات نقره و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آن'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 13(8)، صص.229-241. magiran.com/p1563343
Fatemeh Rostami Abolverdi, Mehrdad Nia Kosari , Seyed Mohammad Mahdi Dadfar, (2016). 'Production of polyvinyl alcohol-hydroxy propyl methylcellulose composites containing silver nanoparticles and investigating its physicochemical and antimicrobial properties.', Food Science and Technology, 13(8), pp.229-241. magiran.com/p1563343
فاطمه رستمی ابوالوردی؛ مهرداد نیاکوثری؛ سید محمد مهدی دادفر. "تولید نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی نانوذرات نقره و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آن". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 13 ،8 ، 1395، 229-241. magiran.com/p1563343
Fatemeh Rostami Abolverdi; Mehrdad Nia Kosari ; Seyed Mohammad Mahdi Dadfar. "Production of polyvinyl alcohol-hydroxy propyl methylcellulose composites containing silver nanoparticles and investigating its physicochemical and antimicrobial properties.", Food Science and Technology, 13, 8, 2016, 229-241. magiran.com/p1563343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال