ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید صفری، فرهاد رحمتی، علیرضا براتلو، مریم معتمدی، محمد مهدی فروزانفر، بهروز هاشمی، علیرضا مجیدی، (1393). سیستم های تریاژ بیمارستانی و پیش بیمارستانی در شرایط عادی و بحرانی؛ یک مقاله مروری، مجله طب اورژانس ایران، 2(1)، 2-10. magiran.com/p1563522
Saeed Safari, Farhad Rahmati, Alireza Baratloo, Maryam Motamedi, Mohammad Mehdi Forouzanfar, Behrooz Hashemi, Alireza Majidi, (2015). Hospital and Pre -Hospital Triage Systems in Disaster and Normal Conditions; a Review Article, Iranian Journal of Emergency medicine, 2(1), 2-10. magiran.com/p1563522
سعید صفری، فرهاد رحمتی، علیرضا براتلو، مریم معتمدی، محمد مهدی فروزانفر، بهروز هاشمی، علیرضا مجیدی، سیستم های تریاژ بیمارستانی و پیش بیمارستانی در شرایط عادی و بحرانی؛ یک مقاله مروری. مجله طب اورژانس ایران، 1393؛ 2(1): 2-10. magiran.com/p1563522
Saeed Safari, Farhad Rahmati, Alireza Baratloo, Maryam Motamedi, Mohammad Mehdi Forouzanfar, Behrooz Hashemi, Alireza Majidi, Hospital and Pre -Hospital Triage Systems in Disaster and Normal Conditions; a Review Article, Iranian Journal of Emergency medicine, 2015; 2(1): 2-10. magiran.com/p1563522
سعید صفری، فرهاد رحمتی، علیرضا براتلو، مریم معتمدی، محمد مهدی فروزانفر، بهروز هاشمی، علیرضا مجیدی، "سیستم های تریاژ بیمارستانی و پیش بیمارستانی در شرایط عادی و بحرانی؛ یک مقاله مروری"، مجله طب اورژانس ایران 2، شماره 1 (1393): 2-10. magiran.com/p1563522
Saeed Safari, Farhad Rahmati, Alireza Baratloo, Maryam Motamedi, Mohammad Mehdi Forouzanfar, Behrooz Hashemi, Alireza Majidi, "Hospital and Pre -Hospital Triage Systems in Disaster and Normal Conditions; a Review Article", Iranian Journal of Emergency medicine 2, no.1 (2015): 2-10. magiran.com/p1563522
سعید صفری، فرهاد رحمتی، علیرضا براتلو، مریم معتمدی، محمد مهدی فروزانفر، بهروز هاشمی، علیرضا مجیدی، (1393). 'سیستم های تریاژ بیمارستانی و پیش بیمارستانی در شرایط عادی و بحرانی؛ یک مقاله مروری'، مجله طب اورژانس ایران، 2(1)، صص.2-10. magiran.com/p1563522
Saeed Safari, Farhad Rahmati, Alireza Baratloo, Maryam Motamedi, Mohammad Mehdi Forouzanfar, Behrooz Hashemi, Alireza Majidi, (2015). 'Hospital and Pre -Hospital Triage Systems in Disaster and Normal Conditions; a Review Article', Iranian Journal of Emergency medicine, 2(1), pp.2-10. magiran.com/p1563522
سعید صفری؛ فرهاد رحمتی؛ علیرضا براتلو؛ مریم معتمدی؛ محمد مهدی فروزانفر؛ بهروز هاشمی؛ علیرضا مجیدی. "سیستم های تریاژ بیمارستانی و پیش بیمارستانی در شرایط عادی و بحرانی؛ یک مقاله مروری". مجله طب اورژانس ایران، 2 ،1 ، 1393، 2-10. magiran.com/p1563522
Saeed Safari; Farhad Rahmati; Alireza Baratloo; Maryam Motamedi; Mohammad Mehdi Forouzanfar; Behrooz Hashemi; Alireza Majidi. "Hospital and Pre -Hospital Triage Systems in Disaster and Normal Conditions; a Review Article", Iranian Journal of Emergency medicine, 2, 1, 2015, 2-10. magiran.com/p1563522
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال