ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ارحمی دولت آبادی، نگار ابراهیم زاده، افشین امینی، مجید شجاعی، مرضیه امیری، (1394). اپیدمیولوژی ترومای اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس، مجله طب اورژانس ایران، 3(1)، 34-39. magiran.com/p1563620
Ali Arhami Dolatabadi, Negar Ebrahimzadeh, Afshin Amini, Majid Shojaee, Marzieh Amiri, (2016). Epidemiology of Upper Extremity Trauma in Patients Visiting the Emergency Department, Iranian Journal of Emergency medicine, 3(1), 34-39. magiran.com/p1563620
علی ارحمی دولت آبادی، نگار ابراهیم زاده، افشین امینی، مجید شجاعی، مرضیه امیری، اپیدمیولوژی ترومای اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس. مجله طب اورژانس ایران، 1394؛ 3(1): 34-39. magiran.com/p1563620
Ali Arhami Dolatabadi, Negar Ebrahimzadeh, Afshin Amini, Majid Shojaee, Marzieh Amiri, Epidemiology of Upper Extremity Trauma in Patients Visiting the Emergency Department, Iranian Journal of Emergency medicine, 2016; 3(1): 34-39. magiran.com/p1563620
علی ارحمی دولت آبادی، نگار ابراهیم زاده، افشین امینی، مجید شجاعی، مرضیه امیری، "اپیدمیولوژی ترومای اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس"، مجله طب اورژانس ایران 3، شماره 1 (1394): 34-39. magiran.com/p1563620
Ali Arhami Dolatabadi, Negar Ebrahimzadeh, Afshin Amini, Majid Shojaee, Marzieh Amiri, "Epidemiology of Upper Extremity Trauma in Patients Visiting the Emergency Department", Iranian Journal of Emergency medicine 3, no.1 (2016): 34-39. magiran.com/p1563620
علی ارحمی دولت آبادی، نگار ابراهیم زاده، افشین امینی، مجید شجاعی، مرضیه امیری، (1394). 'اپیدمیولوژی ترومای اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس'، مجله طب اورژانس ایران، 3(1)، صص.34-39. magiran.com/p1563620
Ali Arhami Dolatabadi, Negar Ebrahimzadeh, Afshin Amini, Majid Shojaee, Marzieh Amiri, (2016). 'Epidemiology of Upper Extremity Trauma in Patients Visiting the Emergency Department', Iranian Journal of Emergency medicine, 3(1), pp.34-39. magiran.com/p1563620
علی ارحمی دولت آبادی؛ نگار ابراهیم زاده؛ افشین امینی؛ مجید شجاعی؛ مرضیه امیری. "اپیدمیولوژی ترومای اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس". مجله طب اورژانس ایران، 3 ،1 ، 1394، 34-39. magiran.com/p1563620
Ali Arhami Dolatabadi; Negar Ebrahimzadeh; Afshin Amini; Majid Shojaee; Marzieh Amiri. "Epidemiology of Upper Extremity Trauma in Patients Visiting the Emergency Department", Iranian Journal of Emergency medicine, 3, 1, 2016, 34-39. magiran.com/p1563620
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال