ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد پوراحمد، سعید زنگنه شهرکی، محمود آروین، (1394). شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز)، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 5(16)، 17. magiran.com/p1563670
Ahmad Pourahmad, Saeid Zanganeh Shahraki, Mahmoud Arvin, (2015). Identification of the Physical Fabric Potential to Infill Development Applying Decision Making and GIS Models (case study: Ahvaz), Geography and Sustainability of Environment, 5(16), 17. magiran.com/p1563670
احمد پوراحمد، سعید زنگنه شهرکی، محمود آروین، شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز). فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 1394؛ 5(16): 17. magiran.com/p1563670
Ahmad Pourahmad, Saeid Zanganeh Shahraki, Mahmoud Arvin, Identification of the Physical Fabric Potential to Infill Development Applying Decision Making and GIS Models (case study: Ahvaz), Geography and Sustainability of Environment, 2015; 5(16): 17. magiran.com/p1563670
احمد پوراحمد، سعید زنگنه شهرکی، محمود آروین، "شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز)"، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 5، شماره 16 (1394): 17. magiran.com/p1563670
Ahmad Pourahmad, Saeid Zanganeh Shahraki, Mahmoud Arvin, "Identification of the Physical Fabric Potential to Infill Development Applying Decision Making and GIS Models (case study: Ahvaz)", Geography and Sustainability of Environment 5, no.16 (2015): 17. magiran.com/p1563670
احمد پوراحمد، سعید زنگنه شهرکی، محمود آروین، (1394). 'شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز)'، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 5(16)، صص.17. magiran.com/p1563670
Ahmad Pourahmad, Saeid Zanganeh Shahraki, Mahmoud Arvin, (2015). 'Identification of the Physical Fabric Potential to Infill Development Applying Decision Making and GIS Models (case study: Ahvaz)', Geography and Sustainability of Environment, 5(16), pp.17. magiran.com/p1563670
احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمود آروین. "شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز)". فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 5 ،16 ، 1394، 17. magiran.com/p1563670
Ahmad Pourahmad; Saeid Zanganeh Shahraki; Mahmoud Arvin. "Identification of the Physical Fabric Potential to Infill Development Applying Decision Making and GIS Models (case study: Ahvaz)", Geography and Sustainability of Environment, 5, 16, 2015, 17. magiran.com/p1563670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال