ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا نظرپور، فاطمه یاراحمدی، موسی صابر، علی رجب پور، (1395). اثرات کوتاه و درازمدت برخی سموم زیستی روی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) و شکارگران هم جا با آن در مزارع گوجه فرنگی، Journal Of Crop Protection، 5(3)، 331-342. magiran.com/p1563911
Leila Nazarpour, Fatemeh Yarahmadi, Moosa Saber, Ali Rajabpour, (2016). Short and long term effects of some bio-insecticides on Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and its coexisting generalist predators in tomato fields, Journal Of Crop Protection, 5(3), 331-342. magiran.com/p1563911
لیلا نظرپور، فاطمه یاراحمدی، موسی صابر، علی رجب پور، اثرات کوتاه و درازمدت برخی سموم زیستی روی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) و شکارگران هم جا با آن در مزارع گوجه فرنگی. Journal Of Crop Protection، 1395؛ 5(3): 331-342. magiran.com/p1563911
Leila Nazarpour, Fatemeh Yarahmadi, Moosa Saber, Ali Rajabpour, Short and long term effects of some bio-insecticides on Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and its coexisting generalist predators in tomato fields, Journal Of Crop Protection, 2016; 5(3): 331-342. magiran.com/p1563911
لیلا نظرپور، فاطمه یاراحمدی، موسی صابر، علی رجب پور، "اثرات کوتاه و درازمدت برخی سموم زیستی روی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) و شکارگران هم جا با آن در مزارع گوجه فرنگی"، Journal Of Crop Protection 5، شماره 3 (1395): 331-342. magiran.com/p1563911
Leila Nazarpour, Fatemeh Yarahmadi, Moosa Saber, Ali Rajabpour, "Short and long term effects of some bio-insecticides on Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and its coexisting generalist predators in tomato fields", Journal Of Crop Protection 5, no.3 (2016): 331-342. magiran.com/p1563911
لیلا نظرپور، فاطمه یاراحمدی، موسی صابر، علی رجب پور، (1395). 'اثرات کوتاه و درازمدت برخی سموم زیستی روی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) و شکارگران هم جا با آن در مزارع گوجه فرنگی'، Journal Of Crop Protection، 5(3)، صص.331-342. magiran.com/p1563911
Leila Nazarpour, Fatemeh Yarahmadi, Moosa Saber, Ali Rajabpour, (2016). 'Short and long term effects of some bio-insecticides on Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and its coexisting generalist predators in tomato fields', Journal Of Crop Protection, 5(3), pp.331-342. magiran.com/p1563911
لیلا نظرپور؛ فاطمه یاراحمدی؛ موسی صابر؛ علی رجب پور. "اثرات کوتاه و درازمدت برخی سموم زیستی روی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) و شکارگران هم جا با آن در مزارع گوجه فرنگی". Journal Of Crop Protection، 5 ،3 ، 1395، 331-342. magiran.com/p1563911
Leila Nazarpour; Fatemeh Yarahmadi; Moosa Saber; Ali Rajabpour. "Short and long term effects of some bio-insecticides on Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and its coexisting generalist predators in tomato fields", Journal Of Crop Protection, 5, 3, 2016, 331-342. magiran.com/p1563911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال