ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صادقی، ابراهیم ظاهری عبدوند، (1395). بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 8(29)، 121-152. magiran.com/p1564960
Esmaiel Sadeghi , Ebrahim Zaheri Abdevand, (2016). Studying the relationship between morality and judgment in classical Persian literature, Didactic Literature Review, 8(29), 121-152. magiran.com/p1564960
اسماعیل صادقی، ابراهیم ظاهری عبدوند، بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 1395؛ 8(29): 121-152. magiran.com/p1564960
Esmaiel Sadeghi , Ebrahim Zaheri Abdevand, Studying the relationship between morality and judgment in classical Persian literature, Didactic Literature Review, 2016; 8(29): 121-152. magiran.com/p1564960
اسماعیل صادقی، ابراهیم ظاهری عبدوند، "بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی"، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 8، شماره 29 (1395): 121-152. magiran.com/p1564960
Esmaiel Sadeghi , Ebrahim Zaheri Abdevand, "Studying the relationship between morality and judgment in classical Persian literature", Didactic Literature Review 8, no.29 (2016): 121-152. magiran.com/p1564960
اسماعیل صادقی، ابراهیم ظاهری عبدوند، (1395). 'بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی'، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 8(29)، صص.121-152. magiran.com/p1564960
Esmaiel Sadeghi , Ebrahim Zaheri Abdevand, (2016). 'Studying the relationship between morality and judgment in classical Persian literature', Didactic Literature Review, 8(29), pp.121-152. magiran.com/p1564960
اسماعیل صادقی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند. "بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی". پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 8 ،29 ، 1395، 121-152. magiran.com/p1564960
Esmaiel Sadeghi ; Ebrahim Zaheri Abdevand. "Studying the relationship between morality and judgment in classical Persian literature", Didactic Literature Review, 8, 29, 2016, 121-152. magiran.com/p1564960
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال