ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن رضایی هفتادر، سیفعلی زاهدی فر، (1395). آسیب شناسی پژوهش نیل رابینسون پیرامون دجال، فصلنامه انتظار موعود، 15(51)، 7. magiran.com/p1565901
Hasan Rezaee Haftadar, Seifali Zahedi Far, (2016). The Pathology of Neal Robinson's Research about Antichrist, Awaiting the Promised, 15(51), 7. magiran.com/p1565901
حسن رضایی هفتادر، سیفعلی زاهدی فر، آسیب شناسی پژوهش نیل رابینسون پیرامون دجال. فصلنامه انتظار موعود، 1395؛ 15(51): 7. magiran.com/p1565901
Hasan Rezaee Haftadar, Seifali Zahedi Far, The Pathology of Neal Robinson's Research about Antichrist, Awaiting the Promised, 2016; 15(51): 7. magiran.com/p1565901
حسن رضایی هفتادر، سیفعلی زاهدی فر، "آسیب شناسی پژوهش نیل رابینسون پیرامون دجال"، فصلنامه انتظار موعود 15، شماره 51 (1395): 7. magiran.com/p1565901
Hasan Rezaee Haftadar, Seifali Zahedi Far, "The Pathology of Neal Robinson's Research about Antichrist", Awaiting the Promised 15, no.51 (2016): 7. magiran.com/p1565901
حسن رضایی هفتادر، سیفعلی زاهدی فر، (1395). 'آسیب شناسی پژوهش نیل رابینسون پیرامون دجال'، فصلنامه انتظار موعود، 15(51)، صص.7. magiran.com/p1565901
Hasan Rezaee Haftadar, Seifali Zahedi Far, (2016). 'The Pathology of Neal Robinson's Research about Antichrist', Awaiting the Promised, 15(51), pp.7. magiran.com/p1565901
حسن رضایی هفتادر؛ سیفعلی زاهدی فر. "آسیب شناسی پژوهش نیل رابینسون پیرامون دجال". فصلنامه انتظار موعود، 15 ،51 ، 1395، 7. magiran.com/p1565901
Hasan Rezaee Haftadar; Seifali Zahedi Far. "The Pathology of Neal Robinson's Research about Antichrist", Awaiting the Promised, 15, 51, 2016, 7. magiran.com/p1565901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال