ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد اسحاقیان درچه، حجت حیدری چراتی، (1395). بررسی و نقد مناسبات ولایت و منتظران از دیدگاه تصوف گنابادی، فصلنامه انتظار موعود، 15(51)، 109. magiran.com/p1565919
Javad Eshaghie Dorche, Hojjat Heidarie Charatie, (2016). Reviewing and Criticizing the Sainthood Relations and those Waiting from Gonabadi Sufi Belief, Awaiting the Promised, 15(51), 109. magiran.com/p1565919
جواد اسحاقیان درچه، حجت حیدری چراتی، بررسی و نقد مناسبات ولایت و منتظران از دیدگاه تصوف گنابادی. فصلنامه انتظار موعود، 1395؛ 15(51): 109. magiran.com/p1565919
Javad Eshaghie Dorche, Hojjat Heidarie Charatie, Reviewing and Criticizing the Sainthood Relations and those Waiting from Gonabadi Sufi Belief, Awaiting the Promised, 2016; 15(51): 109. magiran.com/p1565919
جواد اسحاقیان درچه، حجت حیدری چراتی، "بررسی و نقد مناسبات ولایت و منتظران از دیدگاه تصوف گنابادی"، فصلنامه انتظار موعود 15، شماره 51 (1395): 109. magiran.com/p1565919
Javad Eshaghie Dorche, Hojjat Heidarie Charatie, "Reviewing and Criticizing the Sainthood Relations and those Waiting from Gonabadi Sufi Belief", Awaiting the Promised 15, no.51 (2016): 109. magiran.com/p1565919
جواد اسحاقیان درچه، حجت حیدری چراتی، (1395). 'بررسی و نقد مناسبات ولایت و منتظران از دیدگاه تصوف گنابادی'، فصلنامه انتظار موعود، 15(51)، صص.109. magiran.com/p1565919
Javad Eshaghie Dorche, Hojjat Heidarie Charatie, (2016). 'Reviewing and Criticizing the Sainthood Relations and those Waiting from Gonabadi Sufi Belief', Awaiting the Promised, 15(51), pp.109. magiran.com/p1565919
جواد اسحاقیان درچه؛ حجت حیدری چراتی. "بررسی و نقد مناسبات ولایت و منتظران از دیدگاه تصوف گنابادی". فصلنامه انتظار موعود، 15 ،51 ، 1395، 109. magiran.com/p1565919
Javad Eshaghie Dorche; Hojjat Heidarie Charatie. "Reviewing and Criticizing the Sainthood Relations and those Waiting from Gonabadi Sufi Belief", Awaiting the Promised, 15, 51, 2016, 109. magiran.com/p1565919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال