ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین اصلانی، حسین خراشادیزاده، اصغر علمی، (1395). درمان شکستگی های پایلون دیستال تی بیا تیپ C2 و C3 با جا اندازی باز محدود و تثبیت با پین های ترانس آرتیکولار و پلاک های کوچک، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38(3)، 12-17. magiran.com/p1566236
Hossein Aslani, Hossein Khorashadizade, Asghar Elmi, (2016). Treatment of Type C2 and C3 Pilon Fracture of Distal Tibia by Limited Open Reduction and Mini Plate and Transarticular Kirschner Wires Fixation, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38(3), 12-17. magiran.com/p1566236
حسین اصلانی، حسین خراشادیزاده، اصغر علمی، درمان شکستگی های پایلون دیستال تی بیا تیپ C2 و C3 با جا اندازی باز محدود و تثبیت با پین های ترانس آرتیکولار و پلاک های کوچک. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1395؛ 38(3): 12-17. magiran.com/p1566236
Hossein Aslani, Hossein Khorashadizade, Asghar Elmi, Treatment of Type C2 and C3 Pilon Fracture of Distal Tibia by Limited Open Reduction and Mini Plate and Transarticular Kirschner Wires Fixation, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2016; 38(3): 12-17. magiran.com/p1566236
حسین اصلانی، حسین خراشادیزاده، اصغر علمی، "درمان شکستگی های پایلون دیستال تی بیا تیپ C2 و C3 با جا اندازی باز محدود و تثبیت با پین های ترانس آرتیکولار و پلاک های کوچک"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 38، شماره 3 (1395): 12-17. magiran.com/p1566236
Hossein Aslani, Hossein Khorashadizade, Asghar Elmi, "Treatment of Type C2 and C3 Pilon Fracture of Distal Tibia by Limited Open Reduction and Mini Plate and Transarticular Kirschner Wires Fixation", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 38, no.3 (2016): 12-17. magiran.com/p1566236
حسین اصلانی، حسین خراشادیزاده، اصغر علمی، (1395). 'درمان شکستگی های پایلون دیستال تی بیا تیپ C2 و C3 با جا اندازی باز محدود و تثبیت با پین های ترانس آرتیکولار و پلاک های کوچک'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38(3)، صص.12-17. magiran.com/p1566236
Hossein Aslani, Hossein Khorashadizade, Asghar Elmi, (2016). 'Treatment of Type C2 and C3 Pilon Fracture of Distal Tibia by Limited Open Reduction and Mini Plate and Transarticular Kirschner Wires Fixation', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38(3), pp.12-17. magiran.com/p1566236
حسین اصلانی؛ حسین خراشادیزاده؛ اصغر علمی. "درمان شکستگی های پایلون دیستال تی بیا تیپ C2 و C3 با جا اندازی باز محدود و تثبیت با پین های ترانس آرتیکولار و پلاک های کوچک". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 38 ،3 ، 1395، 12-17. magiran.com/p1566236
Hossein Aslani; Hossein Khorashadizade; Asghar Elmi. "Treatment of Type C2 and C3 Pilon Fracture of Distal Tibia by Limited Open Reduction and Mini Plate and Transarticular Kirschner Wires Fixation", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 38, 3, 2016, 12-17. magiran.com/p1566236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال