ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه صفری، علیرضا امیدی، نصرالله سجادی، محمد خبیری، (1395). ارتباط توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ایران، نشریه مدیریت ورزشی، 30، 1-23. magiran.com/p1566883
Somaye Safari , Alireza Omidi, Nasrolla Sajadi, Mohammad Khabiri, (2016). The Relationship of Psychological Empowerment, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Teachers of Iran High Schools, Sport Management, 30, 1-23. magiran.com/p1566883
سمیه صفری، علیرضا امیدی، نصرالله سجادی، محمد خبیری، ارتباط توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ایران. نشریه مدیریت ورزشی، 1395؛ 30: 1-23. magiran.com/p1566883
Somaye Safari , Alireza Omidi, Nasrolla Sajadi, Mohammad Khabiri, The Relationship of Psychological Empowerment, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Teachers of Iran High Schools, Sport Management, 2016; 30: 1-23. magiran.com/p1566883
سمیه صفری، علیرضا امیدی، نصرالله سجادی، محمد خبیری، "ارتباط توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ایران"، نشریه مدیریت ورزشی ،30 (1395): 1-23. magiran.com/p1566883
Somaye Safari , Alireza Omidi, Nasrolla Sajadi, Mohammad Khabiri, "The Relationship of Psychological Empowerment, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Teachers of Iran High Schools", Sport Management no. 30 (2016): 1-23. magiran.com/p1566883
سمیه صفری، علیرضا امیدی، نصرالله سجادی، محمد خبیری، (1395). 'ارتباط توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ایران'، نشریه مدیریت ورزشی، 30، صص.1-23. magiran.com/p1566883
Somaye Safari , Alireza Omidi, Nasrolla Sajadi, Mohammad Khabiri, (2016). 'The Relationship of Psychological Empowerment, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Teachers of Iran High Schools', Sport Management, 30, pp.1-23. magiran.com/p1566883
سمیه صفری؛ علیرضا امیدی؛ نصرالله سجادی؛ محمد خبیری. "ارتباط توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ایران". نشریه مدیریت ورزشی، 30 ، 1395، 1-23. magiran.com/p1566883
Somaye Safari ; Alireza Omidi; Nasrolla Sajadi; Mohammad Khabiri. "The Relationship of Psychological Empowerment, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Teachers of Iran High Schools", Sport Management, 30, 2016, 1-23. magiran.com/p1566883
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال