ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیز شیخی گرجان، رویا ارباب تفتی، رئوف کلیایی، علی محمدی پور، (1395). کارایی کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو، فصلنامه گیاه پزشکی، 39(2)، 37-45. magiran.com/p1566970
Aziz Sheikhi, Rouya Arbabtafti , Raouf Kolyaee, Ali Mohammadipour, (2016). Efficacy of imidacloprid insectigation against leopard moth Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) on walnut trees, Journal of Plant Protection, 39(2), 37-45. magiran.com/p1566970
عزیز شیخی گرجان، رویا ارباب تفتی، رئوف کلیایی، علی محمدی پور، کارایی کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو. فصلنامه گیاه پزشکی، 1395؛ 39(2): 37-45. magiran.com/p1566970
Aziz Sheikhi, Rouya Arbabtafti , Raouf Kolyaee, Ali Mohammadipour, Efficacy of imidacloprid insectigation against leopard moth Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) on walnut trees, Journal of Plant Protection, 2016; 39(2): 37-45. magiran.com/p1566970
عزیز شیخی گرجان، رویا ارباب تفتی، رئوف کلیایی، علی محمدی پور، "کارایی کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو"، فصلنامه گیاه پزشکی 39، شماره 2 (1395): 37-45. magiran.com/p1566970
Aziz Sheikhi, Rouya Arbabtafti , Raouf Kolyaee, Ali Mohammadipour, "Efficacy of imidacloprid insectigation against leopard moth Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) on walnut trees", Journal of Plant Protection 39, no.2 (2016): 37-45. magiran.com/p1566970
عزیز شیخی گرجان، رویا ارباب تفتی، رئوف کلیایی، علی محمدی پور، (1395). 'کارایی کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو'، فصلنامه گیاه پزشکی، 39(2)، صص.37-45. magiran.com/p1566970
Aziz Sheikhi, Rouya Arbabtafti , Raouf Kolyaee, Ali Mohammadipour, (2016). 'Efficacy of imidacloprid insectigation against leopard moth Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) on walnut trees', Journal of Plant Protection, 39(2), pp.37-45. magiran.com/p1566970
عزیز شیخی گرجان؛ رویا ارباب تفتی؛ رئوف کلیایی؛ علی محمدی پور. "کارایی کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو". فصلنامه گیاه پزشکی، 39 ،2 ، 1395، 37-45. magiran.com/p1566970
Aziz Sheikhi; Rouya Arbabtafti ; Raouf Kolyaee; Ali Mohammadipour. "Efficacy of imidacloprid insectigation against leopard moth Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) on walnut trees", Journal of Plant Protection, 39, 2, 2016, 37-45. magiran.com/p1566970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال