ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب مروتی، پروین نوری فرد، (1395). ریشه های پیدایش کسالت و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث، نشریه قرآن پژوهی حسنا، 7(27)، 112. magiran.com/p1567221
Sohrab Morovvati, Parvin Noori Fard, (2016). Analysis of the reasons of boredom and its preventive strategies in the Quran and Hadith, Hosna Journal, 7(27), 112. magiran.com/p1567221
سهراب مروتی، پروین نوری فرد، ریشه های پیدایش کسالت و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث. نشریه قرآن پژوهی حسنا، 1395؛ 7(27): 112. magiran.com/p1567221
Sohrab Morovvati, Parvin Noori Fard, Analysis of the reasons of boredom and its preventive strategies in the Quran and Hadith, Hosna Journal, 2016; 7(27): 112. magiran.com/p1567221
سهراب مروتی، پروین نوری فرد، "ریشه های پیدایش کسالت و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث"، نشریه قرآن پژوهی حسنا 7، شماره 27 (1395): 112. magiran.com/p1567221
Sohrab Morovvati, Parvin Noori Fard, "Analysis of the reasons of boredom and its preventive strategies in the Quran and Hadith", Hosna Journal 7, no.27 (2016): 112. magiran.com/p1567221
سهراب مروتی، پروین نوری فرد، (1395). 'ریشه های پیدایش کسالت و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث'، نشریه قرآن پژوهی حسنا، 7(27)، صص.112. magiran.com/p1567221
Sohrab Morovvati, Parvin Noori Fard, (2016). 'Analysis of the reasons of boredom and its preventive strategies in the Quran and Hadith', Hosna Journal, 7(27), pp.112. magiran.com/p1567221
سهراب مروتی؛ پروین نوری فرد. "ریشه های پیدایش کسالت و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث". نشریه قرآن پژوهی حسنا، 7 ،27 ، 1395، 112. magiran.com/p1567221
Sohrab Morovvati; Parvin Noori Fard. "Analysis of the reasons of boredom and its preventive strategies in the Quran and Hadith", Hosna Journal, 7, 27, 2016, 112. magiran.com/p1567221
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال