ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ماهرخ، مجید نبی پور، حبیب الله روشنفکر ذزفولی، رجب چوکان، (1395). تاثیر محلول پاشی هورمون های اکسین و سیتوکینین بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین برگ ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 5(16)، 165. magiran.com/p1567303
Ali Mahrokh, Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr Dezfuli, Rajab Choukan, (2016). The effect of auxine and cytokinine hormones concentration on photosynthetic pigments and proline amino acid under drought stress condition in maize hybrid 704, Journal of Plant Process and Function, 5(16), 165. magiran.com/p1567303
علی ماهرخ، مجید نبی پور، حبیب الله روشنفکر ذزفولی، رجب چوکان، تاثیر محلول پاشی هورمون های اکسین و سیتوکینین بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین برگ ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1395؛ 5(16): 165. magiran.com/p1567303
Ali Mahrokh, Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr Dezfuli, Rajab Choukan, The effect of auxine and cytokinine hormones concentration on photosynthetic pigments and proline amino acid under drought stress condition in maize hybrid 704, Journal of Plant Process and Function, 2016; 5(16): 165. magiran.com/p1567303
علی ماهرخ، مجید نبی پور، حبیب الله روشنفکر ذزفولی، رجب چوکان، "تاثیر محلول پاشی هورمون های اکسین و سیتوکینین بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین برگ ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 5، شماره 16 (1395): 165. magiran.com/p1567303
Ali Mahrokh, Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr Dezfuli, Rajab Choukan, "The effect of auxine and cytokinine hormones concentration on photosynthetic pigments and proline amino acid under drought stress condition in maize hybrid 704", Journal of Plant Process and Function 5, no.16 (2016): 165. magiran.com/p1567303
علی ماهرخ، مجید نبی پور، حبیب الله روشنفکر ذزفولی، رجب چوکان، (1395). 'تاثیر محلول پاشی هورمون های اکسین و سیتوکینین بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین برگ ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 5(16)، صص.165. magiran.com/p1567303
Ali Mahrokh, Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr Dezfuli, Rajab Choukan, (2016). 'The effect of auxine and cytokinine hormones concentration on photosynthetic pigments and proline amino acid under drought stress condition in maize hybrid 704', Journal of Plant Process and Function, 5(16), pp.165. magiran.com/p1567303
علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر ذزفولی؛ رجب چوکان. "تاثیر محلول پاشی هورمون های اکسین و سیتوکینین بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین برگ ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 5 ،16 ، 1395، 165. magiran.com/p1567303
Ali Mahrokh; Majid Nabipour; Habib Alah Roshanfekr Dezfuli; Rajab Choukan. "The effect of auxine and cytokinine hormones concentration on photosynthetic pigments and proline amino acid under drought stress condition in maize hybrid 704", Journal of Plant Process and Function, 5, 16, 2016, 165. magiran.com/p1567303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال