ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالامیر راهنما ، مجید امانی، (1394). تعیین مناسب ترین زمان برداشت و پوشش خوشه بر عملکرد کمی وکیفی خرمای رقم مجول در خوزستان، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، 53-62. magiran.com/p1567468
R. Rahnama , M. Amini, (2015). Evaluation of Medjool Date Fruit Growth and Optimized Harvest Time, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 4(1), 53-62. magiran.com/p1567468
عبدالامیر راهنما ، مجید امانی، تعیین مناسب ترین زمان برداشت و پوشش خوشه بر عملکرد کمی وکیفی خرمای رقم مجول در خوزستان. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1394؛ 4(1): 53-62. magiran.com/p1567468
R. Rahnama , M. Amini, Evaluation of Medjool Date Fruit Growth and Optimized Harvest Time, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2015; 4(1): 53-62. magiran.com/p1567468
عبدالامیر راهنما ، مجید امانی، "تعیین مناسب ترین زمان برداشت و پوشش خوشه بر عملکرد کمی وکیفی خرمای رقم مجول در خوزستان"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 4، شماره 1 (1394): 53-62. magiran.com/p1567468
R. Rahnama , M. Amini, "Evaluation of Medjool Date Fruit Growth and Optimized Harvest Time", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 4, no.1 (2015): 53-62. magiran.com/p1567468
عبدالامیر راهنما ، مجید امانی، (1394). 'تعیین مناسب ترین زمان برداشت و پوشش خوشه بر عملکرد کمی وکیفی خرمای رقم مجول در خوزستان'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، صص.53-62. magiran.com/p1567468
R. Rahnama , M. Amini, (2015). 'Evaluation of Medjool Date Fruit Growth and Optimized Harvest Time', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 4(1), pp.53-62. magiran.com/p1567468
عبدالامیر راهنما ؛ مجید امانی. "تعیین مناسب ترین زمان برداشت و پوشش خوشه بر عملکرد کمی وکیفی خرمای رقم مجول در خوزستان". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 4 ،1 ، 1394، 53-62. magiran.com/p1567468
R. Rahnama ; M. Amini. "Evaluation of Medjool Date Fruit Growth and Optimized Harvest Time", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 4, 1, 2015, 53-62. magiran.com/p1567468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال