ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، مهدی کلاته، حسن خانزاده، طهماسب حسین پور، مظفر روستایی، حسن قوچق، معرفت قاسمی، محمد آرمیون، محمدمهدی پورسیابیدی، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، (1393). قابوس، رقم جدید گندم نان مناسب کاشت در مناطق دیم گرمسیری ایران، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(1)، 53-63. magiran.com/p1567492
Mohtasham Mohammadi , M. Hassanpour Hosni, Mehdi Kalateh, Hasan Khanzadeh, Tahmaseb Hoseinpour, Mozafar Rostaii, Hasan Ghojegh, Marefat Ghasemi, Mahammad Armion, Mohammad Mehdi Poursiabidi, Farzad Afshari, Mohsen Yasaii, Mahmood Ata Hosseini, (2014). Qaboos, a New Spring Bread Wheat Cultivar for Planting in Warm Dryland Areas of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(1), 53-63. magiran.com/p1567492
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، مهدی کلاته، حسن خانزاده، طهماسب حسین پور، مظفر روستایی، حسن قوچق، معرفت قاسمی، محمد آرمیون، محمدمهدی پورسیابیدی، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، قابوس، رقم جدید گندم نان مناسب کاشت در مناطق دیم گرمسیری ایران. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1393؛ 3(1): 53-63. magiran.com/p1567492
Mohtasham Mohammadi , M. Hassanpour Hosni, Mehdi Kalateh, Hasan Khanzadeh, Tahmaseb Hoseinpour, Mozafar Rostaii, Hasan Ghojegh, Marefat Ghasemi, Mahammad Armion, Mohammad Mehdi Poursiabidi, Farzad Afshari, Mohsen Yasaii, Mahmood Ata Hosseini, Qaboos, a New Spring Bread Wheat Cultivar for Planting in Warm Dryland Areas of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2014; 3(1): 53-63. magiran.com/p1567492
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، مهدی کلاته، حسن خانزاده، طهماسب حسین پور، مظفر روستایی، حسن قوچق، معرفت قاسمی، محمد آرمیون، محمدمهدی پورسیابیدی، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، "قابوس، رقم جدید گندم نان مناسب کاشت در مناطق دیم گرمسیری ایران"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 3، شماره 1 (1393): 53-63. magiran.com/p1567492
Mohtasham Mohammadi , M. Hassanpour Hosni, Mehdi Kalateh, Hasan Khanzadeh, Tahmaseb Hoseinpour, Mozafar Rostaii, Hasan Ghojegh, Marefat Ghasemi, Mahammad Armion, Mohammad Mehdi Poursiabidi, Farzad Afshari, Mohsen Yasaii, Mahmood Ata Hosseini, "Qaboos, a New Spring Bread Wheat Cultivar for Planting in Warm Dryland Areas of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 3, no.1 (2014): 53-63. magiran.com/p1567492
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، مهدی کلاته، حسن خانزاده، طهماسب حسین پور، مظفر روستایی، حسن قوچق، معرفت قاسمی، محمد آرمیون، محمدمهدی پورسیابیدی، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، (1393). 'قابوس، رقم جدید گندم نان مناسب کاشت در مناطق دیم گرمسیری ایران'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(1)، صص.53-63. magiran.com/p1567492
Mohtasham Mohammadi , M. Hassanpour Hosni, Mehdi Kalateh, Hasan Khanzadeh, Tahmaseb Hoseinpour, Mozafar Rostaii, Hasan Ghojegh, Marefat Ghasemi, Mahammad Armion, Mohammad Mehdi Poursiabidi, Farzad Afshari, Mohsen Yasaii, Mahmood Ata Hosseini, (2014). 'Qaboos, a New Spring Bread Wheat Cultivar for Planting in Warm Dryland Areas of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(1), pp.53-63. magiran.com/p1567492
محتشم محمدی ؛ مقصود حسن پور حسنی؛ مهدی کلاته؛ حسن خانزاده؛ طهماسب حسین پور؛ مظفر روستایی؛ حسن قوچق؛ معرفت قاسمی؛ محمد آرمیون؛ محمدمهدی پورسیابیدی؛ فرزاد افشاری؛ محسن یاسایی؛ محمود عطاحسینی. "قابوس، رقم جدید گندم نان مناسب کاشت در مناطق دیم گرمسیری ایران". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3 ،1 ، 1393، 53-63. magiran.com/p1567492
Mohtasham Mohammadi ; M. Hassanpour Hosni; Mehdi Kalateh; Hasan Khanzadeh; Tahmaseb Hoseinpour; Mozafar Rostaii; Hasan Ghojegh; Marefat Ghasemi; Mahammad Armion; Mohammad Mehdi Poursiabidi; Farzad Afshari; Mohsen Yasaii; Mahmood Ata Hosseini. "Qaboos, a New Spring Bread Wheat Cultivar for Planting in Warm Dryland Areas of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3, 1, 2014, 53-63. magiran.com/p1567492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال