ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله قزوینی، شیرعلی کوهکن، ایرج لک زده، حسینعلی فلاحی، جبار آلت جعفربای، معرفت قاسمی، علی اکبر امینی، سیدمحمود طبیب غفاری، بهزاد سرخی لله لو، (1393). زهک، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(1)، 15-26. magiran.com/p1567495
Habib Olaah Ghazvini , Shir Ali Kohkan, Iraj Lakzadeh, Hosein Ali Fallahi, Jabar Alt Jafarbay, Marefat Ghasemi, Ali Akbar Amini, Seyed Mahmoud Tabib Ghaffari, Behzad Sorkhi Lalelu, (2014). Zahak, a New Irrigated Barley Cultivar with Wide Adaptability in the Warm and Dry Agro-Climate Zone in the South of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(1), 15-26. magiran.com/p1567495
حبیب الله قزوینی، شیرعلی کوهکن، ایرج لک زده، حسینعلی فلاحی، جبار آلت جعفربای، معرفت قاسمی، علی اکبر امینی، سیدمحمود طبیب غفاری، بهزاد سرخی لله لو، زهک، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1393؛ 3(1): 15-26. magiran.com/p1567495
Habib Olaah Ghazvini , Shir Ali Kohkan, Iraj Lakzadeh, Hosein Ali Fallahi, Jabar Alt Jafarbay, Marefat Ghasemi, Ali Akbar Amini, Seyed Mahmoud Tabib Ghaffari, Behzad Sorkhi Lalelu, Zahak, a New Irrigated Barley Cultivar with Wide Adaptability in the Warm and Dry Agro-Climate Zone in the South of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2014; 3(1): 15-26. magiran.com/p1567495
حبیب الله قزوینی، شیرعلی کوهکن، ایرج لک زده، حسینعلی فلاحی، جبار آلت جعفربای، معرفت قاسمی، علی اکبر امینی، سیدمحمود طبیب غفاری، بهزاد سرخی لله لو، "زهک، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 3، شماره 1 (1393): 15-26. magiran.com/p1567495
Habib Olaah Ghazvini , Shir Ali Kohkan, Iraj Lakzadeh, Hosein Ali Fallahi, Jabar Alt Jafarbay, Marefat Ghasemi, Ali Akbar Amini, Seyed Mahmoud Tabib Ghaffari, Behzad Sorkhi Lalelu, "Zahak, a New Irrigated Barley Cultivar with Wide Adaptability in the Warm and Dry Agro-Climate Zone in the South of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 3, no.1 (2014): 15-26. magiran.com/p1567495
حبیب الله قزوینی، شیرعلی کوهکن، ایرج لک زده، حسینعلی فلاحی، جبار آلت جعفربای، معرفت قاسمی، علی اکبر امینی، سیدمحمود طبیب غفاری، بهزاد سرخی لله لو، (1393). 'زهک، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(1)، صص.15-26. magiran.com/p1567495
Habib Olaah Ghazvini , Shir Ali Kohkan, Iraj Lakzadeh, Hosein Ali Fallahi, Jabar Alt Jafarbay, Marefat Ghasemi, Ali Akbar Amini, Seyed Mahmoud Tabib Ghaffari, Behzad Sorkhi Lalelu, (2014). 'Zahak, a New Irrigated Barley Cultivar with Wide Adaptability in the Warm and Dry Agro-Climate Zone in the South of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(1), pp.15-26. magiran.com/p1567495
حبیب الله قزوینی؛ شیرعلی کوهکن؛ ایرج لک زده؛ حسینعلی فلاحی؛ جبار آلت جعفربای؛ معرفت قاسمی؛ علی اکبر امینی؛ سیدمحمود طبیب غفاری؛ بهزاد سرخی لله لو. "زهک، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3 ،1 ، 1393، 15-26. magiran.com/p1567495
Habib Olaah Ghazvini ; Shir Ali Kohkan; Iraj Lakzadeh; Hosein Ali Fallahi; Jabar Alt Jafarbay; Marefat Ghasemi; Ali Akbar Amini; Seyed Mahmoud Tabib Ghaffari; Behzad Sorkhi Lalelu. "Zahak, a New Irrigated Barley Cultivar with Wide Adaptability in the Warm and Dry Agro-Climate Zone in the South of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3, 1, 2014, 15-26. magiran.com/p1567495
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال