ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، اصغر مهربان، محمد آرمیون، مظفر روستایی، جبار آلت جعفربای، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، (1393). آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(2)، 105-115. magiran.com/p1567683
M. Mohammdi , M. Hassanpour Hosni, H. Ghojegh, T. Hosseinpour, A. Mehrban, M. Armion, M. Rostaii, J. Alt Jafarbay, F. Afshari, M. Yasaii, M. Ata Hosseini, (2014). Aftab, A New Spring Bread Wheat Cultivar with Optimum Yield Adaptability in Warm Dryland Climate Conditions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(2), 105-115. magiran.com/p1567683
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، اصغر مهربان، محمد آرمیون، مظفر روستایی، جبار آلت جعفربای، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1393؛ 3(2): 105-115. magiran.com/p1567683
M. Mohammdi , M. Hassanpour Hosni, H. Ghojegh, T. Hosseinpour, A. Mehrban, M. Armion, M. Rostaii, J. Alt Jafarbay, F. Afshari, M. Yasaii, M. Ata Hosseini, Aftab, A New Spring Bread Wheat Cultivar with Optimum Yield Adaptability in Warm Dryland Climate Conditions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2014; 3(2): 105-115. magiran.com/p1567683
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، اصغر مهربان، محمد آرمیون، مظفر روستایی، جبار آلت جعفربای، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، "آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 3، شماره 2 (1393): 105-115. magiran.com/p1567683
M. Mohammdi , M. Hassanpour Hosni, H. Ghojegh, T. Hosseinpour, A. Mehrban, M. Armion, M. Rostaii, J. Alt Jafarbay, F. Afshari, M. Yasaii, M. Ata Hosseini, "Aftab, A New Spring Bread Wheat Cultivar with Optimum Yield Adaptability in Warm Dryland Climate Conditions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 3, no.2 (2014): 105-115. magiran.com/p1567683
محتشم محمدی ، مقصود حسن پور حسنی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، اصغر مهربان، محمد آرمیون، مظفر روستایی، جبار آلت جعفربای، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی، (1393). 'آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(2)، صص.105-115. magiran.com/p1567683
M. Mohammdi , M. Hassanpour Hosni, H. Ghojegh, T. Hosseinpour, A. Mehrban, M. Armion, M. Rostaii, J. Alt Jafarbay, F. Afshari, M. Yasaii, M. Ata Hosseini, (2014). 'Aftab, A New Spring Bread Wheat Cultivar with Optimum Yield Adaptability in Warm Dryland Climate Conditions of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(2), pp.105-115. magiran.com/p1567683
محتشم محمدی ؛ مقصود حسن پور حسنی؛ حسن قوجق؛ طهماسب حسین پور؛ اصغر مهربان؛ محمد آرمیون؛ مظفر روستایی؛ جبار آلت جعفربای؛ فرزاد افشاری؛ محسن یاسایی؛ محمود عطاحسینی. "آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3 ،2 ، 1393، 105-115. magiran.com/p1567683
M. Mohammdi ; M. Hassanpour Hosni; H. Ghojegh; T. Hosseinpour; A. Mehrban; M. Armion; M. Rostaii; J. Alt Jafarbay; F. Afshari; M. Yasaii; M. Ata Hosseini. "Aftab, A New Spring Bread Wheat Cultivar with Optimum Yield Adaptability in Warm Dryland Climate Conditions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3, 2, 2014, 105-115. magiran.com/p1567683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال